Carregant...
 

Llei 18/2018, del 26 de juliol, de la producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 26 de juliol del 2018 ha aprovat la següent:

llei 18/2018, del 26 de juliol, de la producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris

Exposició de motius

El sector alimentari andorrà, constituït pel sector de la producció agrària i pel sector de la transformació dels aliments exerceix un rol rellevant en l’economia del país, en la preservació de la qualitat paisatgística de les Valls, en la salvaguarda de la seva diversitat biològica i en el manteniment de les tradicions identitàries vinculades a l’alimentació.

En un context d’eliminació progressiva de les barreres al comerç internacional, és indispensable que el sector alimentari nacional disposi de les eines necessàries per competir amb èxit en els mercats internacionals, amb una atenció especial a la Unió Europea. Aquesta Llei neix de la voluntat d’establir una estratègia de posicionament i de dinamització per al sector alimentari. Atesa la dificultat geogràfica per realitzar una producció alimentària a gran escala s’opta per posar l’accent en la qualitat, repte per al qual el país presenta un important potencial.

La Llei d’agricultura i ramaderia de l’any 2000 va suposar un pas decidit cap endavant per oferir per primera vegada al sector agroalimentari andorrà la possibilitat de veure reconegudes en el mercat les qualitats singulars dels seus productes a través dels distintius de qualitat controlada. Aquesta Llei permetrà que el sector de la transformació dels aliments també pugui disposar d’un sistema de reconeixement de la qualitat dels seus productes, fet que fins l’actualitat quedava reservat a l’àmbit agrari.

Més concretament, aquesta Llei defineix per primera vegada, juntament amb els reglaments que la desenvolupin, un marc normatiu propi que regula la producció ecològica i els diferents règims de qualitat, i que participa de la protecció del medi ambient alhora que potencia el patrimoni cultural i gastronòmic. I ho fa -amb una vocació clara de futur- alineada amb la legislació vigent a la Unió Europea a fi de facilitar l’accés i la visibilitat dels productes andorrans als mercats europeus gràcies als distintius de qualitat i a la certificació de producció ecològica, que ofereixen informació coneguda, clara i precisa.

Al mateix temps, la notable flexibilitat del marc normatiu definit per aquesta Llei, que deixa en bona part en mans dels productors la iniciativa de configuració de nous règims de qualitat, contribuirà de manera decisiva a la necessària diversificació del sector alimentari andorrà i protegirà els productors de possibles pràctiques deslleials.

A més, la Llei ha de permetre el reconeixement i l’ús adequat dels productes provinents d’altres països, en especial dels estats membres de la Unió Europea, que siguin considerats com a produccions ecològiques o bé que quedin protegits per algun dels règims de qualitat reconeguts per la mateixa Unió Europea.

Aquesta Llei no només aspira a proporcionar un reconeixement i una regulació jurídica a la producció ecològica i a la sotmesa a règims de qualitat, sinó que també vol impulsar-les mitjançant la creació d’ajuts específics que permetin als productors dur a terme una conversió, o transició, que pot ser costosa i que, tanmateix, resulta indispensable per garantir la viabilitat i la fortalesa futures del sector agroalimentari i ser un factor d’ajuda per a la seva necessària transformació.

La Llei s’estructura en sis capítols, una disposició derogatòria i dos disposicions finals relatives al desenvolupament reglamentari i l’entrada en vigor de la Llei.

El capítol primer, sobre disposicions generals, estableix l’objecte de la Llei, l’àmbit d’aplicació i en defineix els termes emprats. Així mateix, estableix la possibilitat de crear un sistema d’ajuts públics als operadors agroalimentaris del país per donar suport a la producció ecològica i els règims de qualitat.

El capítol segon engloba la regulació de la producció ecològica. En aquest sentit, s’estableix la definició de producció ecològica, els objectius que persegueix, l’àmbit d’aplicació, així com els principis generals i específics en què es fonamenta. Aquest capítol conclou amb les condicions que s’han de donar per comercialitzar al Principat d’Andorra els productes importats.

El capítol tercer se centra en la regulació dels règims de qualitat dels productes agroalimentaris. Més concretament, es defineixen els règims de qualitat existents a Andorra, així com les denominacions d’origen protegides, les indicacions geogràfiques protegides i les especialitats tradicionals garantides, entre d’altres; els objectius generals que persegueixen, i el seu àmbit d’aplicació. S’hi consideren igualment els termes descriptius, aplicables a les produccions que tenen lloc en el territori nacional, i que contribueixen a realçar el seu valor afegit i creen una nova oportunitat de foment de les produccions resultants de les activitats agrícoles i ramaderes.

El capítol quart defineix el règim d’inspecció i control, tant per a la producció ecològica com per als productes sotmesos a règims de qualitat. En determina quina és l’autoritat competent responsable dels controls establerts per la Llei, i les facultats d’aquesta autoritat i dels organismes de control que l’auxilien, o la poden auxiliar, en aquesta funció. Finalment, es recullen les mesures cautelars que es poden aplicar davant de les irregularitats detectades.

El capítol cinquè estableix el règim sancionador i les conductes constitutives d’infracció administrativa, així com les sancions imposables, d’acord amb els principis de legalitat i proporcionalitat.

Finalment, el capítol sisè estableix el règim de taxes que l’autoritat competent percebrà en el moment d’emetre i lliurar les autoritzacions i les certificacions oficials que es troben en l’àmbit d’aplicació de la Llei, i en fixa l’import unitari.

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és:
LesLleis.com

1. Establir les bases per al desenvolupament sostenible de productes agraris procedents de l’agricultura, inclosa l’aqüicultura, i la transformació posterior per ser comercialitzats per al consum.

2. Regular els distintius d’origen i de qualitat dels productes agroalimentaris.

3. Proveir els productors agroalimentaris de les eines adequades perquè informin degudament els compradors i els consumidors de les característiques i qualitats singulars dels seus productes.

4. Contribuir a garantir la competència lleial per als agricultors i productors del sector agroalimentari.

5. Contribuir a garantir la protecció dels drets i dels interessos legítims de productors, compradors i consumidors, inclòs l’accés a informació fiable sobre els productes i el respecte dels drets de propietat intel·lectual.

6. Regular la inspecció, el control i el règim sancionador.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.