Carregant...
 

Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de desembre del 2018 ha aprovat la següent:

llei 37/2018, del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra

Exposició de motius
Títol I. Organització de l’esport
Article 1. Objecte de la Llei
Article 2. Principis de la política esportiva
Article 3. Funcions del Govern
Article 4. Funcions dels comuns
Article 5. L’esport sostenible
Article 6. L’esport inclusiu
Article 7. El Comitè Olímpic Andorrà
Article 8. El Comitè Paralímpic Andorrà
Article 9. Fundació de l’Esport
Títol II. Entitats i suport a l’esport
Capítol primer. Entitats esportives
Secció primera. Clubs esportius i seccions d’acció esportiva
Article 10. Definició de club esportiu
Article 11. Constitució d’un club esportiu
Article 12. Definició de secció d’acció esportiva
Article 13. Constitució d’una secció d’acció esportiva
Article 14. Definició i constitució d’una agrupació esportiva
Article 15. Estatuts
Article 16. Comptabilitat
Article 17. Règim de responsabilitat
Secció segona. Federacions esportives
Article 18. Definició
Article 19. Constitució d’una federació esportiva
Article 20. Funcions de les federacions esportives
Article 21. Règim de govern
Article 22. Règim pressupostari
Article 23. Codi de bones pràctiques
Article 24. Control financer
Article 25. Insolvència
Article 26. Llicències federatives
Secció tercera. Règim específic de les societats anònimes amb objecte esportiu (SAOE)
Article 27. Règim general i denominació
Article 28. Obligacions registrals
Article 29. Capital social mínim
Article 30. Actes o negocis jurídics
Article 31. Dividends i préstecs
Article 32. Relacions entre SAOE i club esportiu
Article 33. Limitació d’equips en la mateixa categoria i competició
Article 34. Pèrdua de la condició de SAOE
Secció quarta. Disposicions comunes a les entitats esportives
Article 35. Registres
Article 36. Dissolució i liquidació de les entitats esportives
Article 37. Selecció nacional
Capítol segon. Subvencions i altres ajuts a l’esport
Article 38. Subvencions
Article 39. Règim d’atorgament
Article 40. Requisits
Article 41. Remissió a la normativa general
Títol III. Pràctica esportiva
Capítol primer. Manifestacions esportives
Article 42. Competicions esportives
Article 43. Proves esportives
Article 44. Lluita contra la violència i seguretat de les manifestacions esportives
Article 45. Responsabilitat de les entitats organitzadores
Capítol segon. Instal·lacions esportives
Article 46. Seguretat i qualitat de les instal·lacions esportives
Article 47. Cessió d’ús de les instal·lacions esportives
Capítol tercer. Agents de la pràctica esportiva
Article 48. Esportistes
Article 49. Esportistes menors i esport de base
Article 50. Esportistes d’alt nivell
Article 51. Promoció de l’esport d’alt nivell
Article 52. Esportistes promesa
Article 53. Esportistes professionals
Article 54. Entrenadors i tècnics
Article 55. Àrbitres i jutges esportius
Article 56. Tècnics esportius
Article 57. Voluntaris
Capítol quart. Educació, formació tècnica i professions esportives
Article 58. Educació física i esport escolar
Article 59. Esport extraescolar
Article 60. Esport universitari
Article 61. Formació tècnica esportiva
Article 62. Professions esportives
Títol IV. Seguretat, salut i lluita contra el dopatge
Capítol primer. Seguretat i salut dels esportistes
Article 63. Valors de la pràctica esportiva
Article 64. Coordinació governamental
Article 65. Reconeixement mèdic
Article 66. Responsabilitat de les federacions
Article 67. Assegurança obligatòria dels esportistes
Capítol segon. Lluita contra el dopatge
Article 68. L’Agència Andorrana Antidopatge (AGAD)
Article 69. Regles antidopatge de l’Agència Andorrana Antidopatge
Article 70. Funcions del Govern
Article 71. Responsabilitat de les federacions nacionals esportives andorranes
Article 72. Responsabilitats dels comitès Olímpic i Paralímpic andorrans
Article 73. Cooperació i intercanvi d’informació en la lluita contra el dopatge
Article 74. Tractament informatitzat de les dades
Article 75. Àmbit subjectiu
Article 76. Dopatge
Article 77. Llista de prohibicions
Article 78. Controls
Article 79. Gestió de resultats
Article 80. Procediment posterior a la gestió de resultats
Article 81. Sancions en matèria de dopatge
Article 82. Audiència i recursos
Article 83. Confidencialitat
Article 84. Aplicació i reconeixement de les decisions sobre normes antidopatge
Títol V. Règim disciplinari
Capítol primer. Règim disciplinari general
Article 85. Abast
Article 86. Titulars de la potestat disciplinària
Article 87. Infraccions
Article 88. Circumstàncies modificadores de la responsabilitat
Article 89. Sancions
Article 90. Procediment disciplinari
Article 91. Extinció de la responsabilitat i prescripció de les infraccions i les sancions
Article 92. Concreció del règim disciplinari per les entitats esportives
Capítol segon. Òrgans de decisió i mediació
Article 93. Comissió Jurídica Esportiva
Article 94. Competències de la Comissió Jurídica Esportiva
Article 95. Composició i funcionament de la Comissió Jurídica Esportiva
Article 96. Mediació i Arbitratge
Disposicions addicionals
Primera
Segona
Tercera
Quarta
Disposicions transitòries
Primera
Segona
Tercera
Quarta
Disposició derogatòria
Disposicións finals
Primera
Segona
Tercera
Quarta
Cinquena
Sisena

Exposició de motius

L’activitat física, l’educació física i l’esport són fonamentals per al correcte desenvolupament de la persona. Entre altres beneficis, contribueixen a la millora de la salut i del benestar físic i mental, promouen els valors socials i contribueixen a la inclusió social, la integració i la igualtat d’oportunitats.

En aquest sentit, l’Estat ha de garantir que totes les persones, sense cap tipus de distinció, tinguin el dret de dur a terme qualsevol activitat física, d’accedir a una educació física de qualitat i poliesportiva i de practicar l’esport en les millors condicions possibles. La garantia d’aquest dret comporta l’ordenació de les diferents implicacions socials, econòmiques i mediambientals, així com el compliment de normativa internacional, el qual ha de permetre assegurar l’exercici efectiu d’aquests drets.

Aquesta Llei substitueix la Llei de l’esport, del 30 de juny de 1998, i posa la base legal d’un ampli projecte de modernització i d’actualització del sistema esportiu andorrà, d’acord amb les necessitats i els requeriments actuals.

Partint d’una voluntat sistematitzadora, la nova regulació conserva aspectes essencials de la indicada Llei del 1998 de vigència indiscutible i alhora introdueix instruments que tenen l’objectiu de fer més operatives i transparents les entitats esportives, d’agilitzar les seves relacions amb l’Administració pública, d’homologar la legislació andorrana amb la normativa internacional, de protegir amb més recursos la igualtat d’accés de tothom a l’activitat física, l’educació física i l’esport, i de respectar el medi ambient, entre altres finalitats.

Les principals novetats de la nova regulació són la previsió de la creació de la Fundació privada del sector públic de l’Esport com a organisme que integra tots els sectors de la societat que hi estan relacionats inclosa l’Administració pública; l’establiment de criteris generals per a les entitats esportives per a l’obtenció de recursos públics basats en l’interès nacional, les bones pràctiques i la implantació de cada esport al país. Per respondre a les necessitats del sector, es regulen les societats anònimes amb objecte esportiu (SAOE) per a les seccions professionals dels clubs esportius que han de competir a l’estranger. Finalment, el text s’adequa a les normes internacionals vigents de lluita contra el dopatge i a la normativa ja desplegada per l’organisme nacional de lluita contra el dopatge.

Aquesta Llei s’estructura en cinc Títols intitulats Organització de l’esport, Entitats i suport a l’esport, Pràctica esportiva, Seguretat, salut i lluita contra el dopatge, i Règim disciplinari.

El Títol primer estableix els objectius d’aquesta Llei i els principis de la política esportiva, referencia les competències del Govern i dels comuns en matèria d’esports, defineix els principis rectors del nou sistema andorrà de l’esport i reconeix el Comitè Olímpic Andorrà, el Comitè Paralímpic, els Special Olympics Andorra i la Federació Andorrana d’Esports Adaptats (FADEA) com a actors essencials de l’esport andorrà en general i de l’esport inclusiu en particular.

El Títol segon, d’una banda, regula els drets i les obligacions dels clubs esportius, de les seccions d’acció esportiva, de les agrupacions esportives, de les federacions i de les SAOE. D’altra banda, estableix els requisits i el procediment per a l’atorgament de subvencions i d’ajuts a les entitats esportives per part del Govern.

El Títol tercer defineix els diferents tipus de manifestacions esportives, promou la lluita contra la violència i seguretat de les manifestacions esportives, regula el relatiu a les instal·lacions esportives, defineix els diferents agents de la pràctica esportiva, regula la formació tècnica, les professions esportives i l’educació introduint la pràctica de l’esport extraescolar i de l’esport universitari com a novetat. Aquest darrer amb l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva en aquest nivell superior d’ensenyament.

El Títol quart defineix i regula la seguretat i la salut dels esportistes i tracta de les qüestions relatives a la lluita contra el dopatge.

El Títol cinquè estableix un règim disciplinari general.

Finalment, el text clou amb quatre disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria i sis disposicions finals.

Títol I. Organització de l’esport

Article 1. Objecte de la Llei

1. L’objecte d’aquesta Llei és l’ordenació de l’activitat física i de l’esport al territori del Principat d’Andorra amb l’establiment d’un sistema que garanteixi el dret de tots els ciutadans a desenvolupar les facultats físiques, intel·lectuals i morals mitjançant l’accés lliure a una formació física adequada i a la pràctica de l’esport professional, competitiu, privat, educatiu, formatiu, de lleure o de qualsevol altra mena.

2. Correspon als poders públics establir els instruments necessaris per tal de garantir i promoure l’accés a l’activitat física, a l’educació física i a la pràctica de l’esport de totes les persones sense cap tipus de distinció per raó de sexe, gènere, raça, religió, nacionalitat o de qualsevol altra índole.

3. Especialment, correspon als poders públics establir els instruments necessaris per garantir i promoure l’accés a l’activitat física, a l’educació física i a la pràctica de l’esport de les persones amb discapacitat i l’eliminació de barreres que puguin comportar exclusió o discriminació.
LesLleis.com

4. Correspon als poders públics vetllar perquè qualsevol pràctica esportiva es dugui a terme en condicions respectuoses amb el medi ambient.
Article 2. Principis de la política esportiva Image

1. L’organització institucional de l’esport segueix els principis de coordinació, cooperació, transparència i eficàcia.

2. L’actuació de les entitats esportives i dels agents implicats en el món de l’esport es regeix pel principi de coordinació, transparència, eficàcia i cooperació lleial i efectiva.

3. La política esportiva s’inspira en els següents principis:

a) La integració efectiva de l’educació física i de l’esport en el sistema educatiu.
b) La contribució a la cohesió social dins el nostre país.
c) La difusió de la cultura de l’esforç i de la disciplina així com dels valors de l’esport, com el respecte, la tolerància, el compromís, el treball en equip, la solidaritat, entre altres.
d) La difusió de l’activitat física i l’esport com a hàbit de salut a tots els àmbits, facilitant els mitjans que permetin de practicar-lo a fi d’assolir una millor qualitat de vida i més benestar social.
e) El foment, la protecció i la regulació de l’associacionisme esportiu.
f) L’elaboració i el desenvolupament de programes per al foment i la pràctica de l’esport en el conjunt de la societat, i en particular per a la promoció de l’activitat física i esportiva entre les persones amb discapacitat com a forma d’integració social i de teràpia, amb la facilitació de les condicions necessàries d’accés a les instal·lacions esportives.
g) La promoció i la planificació de l’esport de competició i d’alt nivell en col·laboració amb les federacions esportives i altres autoritats competents en la matèria, vetllant perquè es practiqui d’acord amb els principis de la Carta europea de l’esport i el Codi europeu d’ètica esportiva.
h) El manteniment, el desenvolupament i la recuperació de les modalitats esportives autòctones.
i) La formació adequada i competent del personal tècnic professional necessari per aconseguir augmentar la qualitat tècnica de l’esport en general amb una actualització i un perfeccionament constants en els seus coneixements en tots els nivells, vessants i especialitats.
j) L’eradicació de la violència en l’esport i de tota pràctica que pugui alterar per vies extra esportives els resultats de les competicions, així com la lluita contra la utilització de mètodes i fàrmacs prohibits, drogues i estimulants.
k) L’adopció de les mesures necessàries per protegir l’esport i els esportistes de tota explotació abusiva amb finalitats polítiques, comercials o econòmiques i de les pràctiques atemptatòries a la persona.
l) La defensa al dret a la igualtat de tracte i la no discriminació en el món de l’esport.
m) La planificació i la programació d’una xarxa d’infraestructures esportives, suficient, racionalment distribuïda i eficaçment gestionada, procurant una utilització òptima de totes les instal·lacions, els equips i els materials afectes a l’educació física i esportiva, i també el control tècnic i sanitari adequat de les instal·lacions per garantir l’estat físic i la salut dels practicants, dels espectadors i altres persones implicades en l’organització de l’activitat esportiva
n) La cooperació de l’Administració pública en la difusió i en la protecció de l’esport.
o) La conciliació en els conflictes que es puguin produir en l’àmbit esportiu.
p) La col·laboració i la coordinació responsable entre les diferents administracions, i entre aquestes i l’organització esportiva privada.
q) El respecte per al medi ambient i la sostenibilitat en la pràctica esportiva.
r) La defensa del dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de sexe en el món de l’esport, mitjançant el foment de la incorporació, la participació i la continuïtat de les dones en l’esport en totes les etapes de la vida i la promoció dels esports en què participin les dones. A aquest efecte, les polítiques esportives han de facilitar els recursos materials i econòmics per assolir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en la pràctica esportiva. Així mateix, les polítiques esportives han de promoure la pràctica esportiva mixta en edat escolar i l’emissió i la cobertura mediàtica en els mitjans de comunicació i en la publicitat d’activitats esportives en què participin les dones.


4. L’Administració pública, les entitats esportives i els agents implicats en el món de l’esport han d’ajustar la seva actuació als principis enunciats anteriorment.

5. El Comitè Olímpic Andorrà, el Comitè Paralímpic Andorrà, la Fundació de l’Esport i les federacions esportives han de procurar tenir una composició equilibrada de dones i homes en els seus òrgans de govern.

Mostra redacció anterior, vigent del 13/02/2019 al 20/04/2022
Article 2. Principis de la política esportiva

1. L’organització institucional de l’esport segueix els principis de coordinació, cooperació, transparència i eficàcia.

2. L’actuació de les entitats esportives i dels agents implicats en el món de l’esport es regeix pel principi de coordinació, transparència, eficàcia i cooperació lleial i efectiva.

3. La política esportiva s’inspira en els següents principis:

a) La integració efectiva de l’educació física i de l’esport en el sistema educatiu.
b) La contribució a la cohesió social dins el nostre país.
c) La difusió de la cultura de l’esforç i de la disciplina així com dels valors de l’esport, com el respecte, la tolerància, el compromís, el treball en equip, la solidaritat, entre altres.
d) La difusió de l’activitat física i l’esport com a hàbit de salut a tots els àmbits, facilitant els mitjans que permetin de practicar-lo a fi d’assolir una millor qualitat de vida i més benestar social.
e) El foment, la protecció i la regulació de l’associacionisme esportiu.
f) L’elaboració i el desenvolupament de programes per al foment i la pràctica de l’esport en el conjunt de la societat, i en particular per a la promoció de l’activitat física i esportiva entre les persones amb discapacitat com a forma d’integració social i de teràpia, amb la facilitació de les condicions necessàries d’accés a les instal·lacions esportives.
g) La promoció i la planificació de l’esport de competició i d’alt nivell en col·laboració amb les federacions esportives i altres autoritats competents en la matèria, vetllant perquè es practiqui d’acord amb els principis de la Carta europea de l’esport i el Codi europeu d’ètica esportiva.
h) El manteniment, el desenvolupament i la recuperació de les modalitats esportives autòctones.
i) La formació adequada i competent del personal tècnic professional necessari per aconseguir augmentar la qualitat tècnica de l’esport en general amb una actualització i un perfeccionament constants en els seus coneixements en tots els nivells, vessants i especialitats.
j) L’eradicació de la violència en l’esport i de tota pràctica que pugui alterar per vies extra esportives els resultats de les competicions, així com la lluita contra la utilització de mètodes i fàrmacs prohibits, drogues i estimulants.
k) L’adopció de les mesures necessàries per protegir l’esport i els esportistes de tota explotació abusiva amb finalitats polítiques, comercials o econòmiques i de les pràctiques atemptatòries a la persona.
l) La defensa al dret a la igualtat de tracte i la no discriminació en el món de l’esport.
m) La planificació i la programació d’una xarxa d’infraestructures esportives, suficient, racionalment distribuïda i eficaçment gestionada, procurant una utilització òptima de totes les instal·lacions, els equips i els materials afectes a l’educació física i esportiva, i també el control tècnic i sanitari adequat de les instal·lacions per garantir l’estat físic i la salut dels practicants, dels espectadors i altres persones implicades en l’organització de l’activitat esportiva
n) La cooperació de l’Administració pública en la difusió i en la protecció de l’esport.
o) La conciliació en els conflictes que es puguin produir en l’àmbit esportiu.
p) La col·laboració i la coordinació responsable entre les diferents administracions, i entre aquestes i l’organització esportiva privada.
q) El respecte per al medi ambient i la sostenibilitat en la pràctica esportiva.


4. L’Administració pública, les entitats esportives i els agents implicats en el món de l’esport han d’ajustar la seva actuació als principis enunciats anteriorment.

Afegida la lletra r a l’apartat 3, i un apartat 5 per la disposició final cinquena de la Llei 6/2022, del 31 de març, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.


Article 3. Funcions del Govern

El Govern exerceix, mitjançant l’òrgan governamental competent en matèria d’esports o l’òrgan que correspongui en cada moment, totes les facultats i competències en matèria d’esports i d’educació física que no siguin atribuïdes als comuns, a la Fundació de l’Esport o a altres entitats per aquesta Llei o per la resta de l’ordenament jurídic.
Article 4. Funcions dels comuns

Corresponen als comuns les atribucions en matèria d’esports que els atorga la legislació en matèria de delimitació de competències dels comuns vigent en cada moment.
Article 5. L’esport sostenible

1. Correspon al Govern i els comuns, dins l’àmbit de les competències respectives, implicar els actors públics i privats relacionats amb l’esport en les bones pràctiques mediambientals, en la gestió sostenible de l’esport i dels esdeveniments esportius, en la planificació i utilització responsable de les infraestructures i en qualsevol altre aspecte relacionat amb la pràctica esportiva.

2. Les bones pràctiques en matèria mediambiental es tenen en compte a l’hora d’autoritzar qualsevol manifestació o pràctica esportiva i de donar-hi suport públic.

3. El ministeri responsable de medi ambient proposa i aprova una proposta de bones pràctiques mediambientals en l’àmbit de l’esport.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.