Carregant...
 

Llei 9/2019, del 7 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 7 de febrer del 2019 ha aprovat la següent:

llei 9/2019, del 7 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social

Exposició de motius

En la sessió del debat d’orientació política del Govern del 5 de maig del 2016, el Consell General va aprovar una resolució mitjançant la qual s’encomanava al Govern que estudiés la possibilitat d’establir la cotització de les persones que exerceixen una activitat per compte propi en funció dels seus ingressos o en funció del sou mitjà del sector, prenent en compte la sostenibilitat del sistema.

D’acord amb aquest mandat, aquesta Llei modifica el règim de cotització de les persones que treballen per compte propi referenciant-lo segons un doble paràmetre, indicatiu de la seva capacitat econòmica: els beneficis que obtenen per exercir la seva activitat empresarial o professional i la xifra de negocis vinculada a aquesta activitat. Aquest doble indicador, que ja s’emprava en virtut de la disposició addicional quinzena de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, es considera el més adequat per assolir la finalitat perseguida, que és poder diferenciar distintes bases de cotització en funció de la capacitat econòmica d’aquestes persones assegurades directes. Alhora, ambdós paràmetres són conceptes que ja es troben definits en el nostre ordenament jurídic i són objecte de declaració a l’Administració pels mateixos subjectes afectats, la qual cosa permet una facilitat en l’aplicació i una eficiència del control administratiu més grans.

D’altra banda, la modificació que es promou mitjançant aquesta Llei atén una altra de les condicions expressades en la resolució del Consell General esmentada anteriorment, que consisteix que el nou règim de cotització no perjudiqui la sostenibilitat del sistema de la seguretat social.

A més, aquesta Llei es completa amb algunes disposicions que corregeixen algunes disfuncions que s’han constatat com a conseqüència de l’aplicació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, amb les seves modificacions successives, i que l’experiència pràctica ha aconsellat d’esmenar. Es tracta, entre altres, de regular el subministrament d’informació amb el Govern per assegurar el control administratiu d’acord amb el nou règim de cotització; de precisar que són a càrrec del pressupost de l’Administració general les prestacions de reembossament de fins al 100% per a les persones amb recursos econòmics insuficients, entre d’altres; de substituir les persones que exerceixen una activitat per compte propi per la Caixa Andorrana de Seguretat Social a l’efecte de pagar una part substancial de la cotització de les prestacions d’invalidesa derivades d’accident no laboral o malaltia comuna; d’ampliar els supòsits que permeten generar el dret a la pensió de viduïtat, i de crear un nou règim especial per a les persones menors de 35 anys que exerceixen una activitat econòmica per compte propi dins dels vint-i-quatre primers mesos d’activitat.

Amb aquesta finalitat, aquesta Llei es divideix en deu articles, que modifiquen l’article 19, l’article 80.3, l’article 86.3.e), l’article 101, l’article 105.4, l’article 121.2 i l’article 180.1 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i que addicionen a aquesta Llei un nou apartat 6 a l’article 96, una nova lletra k) a l’article 219 i un nou article 223 quinquies. D’altra banda, aquesta Llei es clou amb tres disposicions transitòries que estableixen les normes de dret transitori sobre la pensió de viduïtat i sobre les persones que ja es beneficiaven d’una base de cotització reduïda, una disposició derogatòria i cinc disposicions finals, relatives a la possibilitat que la Caixa Andorrana de Seguretat Social pugui promoure l’ampliació de crèdits pressupostaris, a l’intercanvi d’informació necessari, a l’elaboració del text consolidat de la Llei de la seguretat social, i a la qualificació i l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Article 1. Modificació de l’article 19 de la Llei de la seguretat social

Es modifica l’article 19 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, el qual va ser modificat per l’article 1 de la Llei 9/2013, del 23 de maig, de modificació de les lleis 25/2011, del 29 de desembre, i 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i que queda redactat com segueix:
LesLleis.com

“Article 19. Persones que realitzen una activitat per compte propi

S’inclouen dins del col·lectiu de persones que realitzen una activitat per compte propi de la seguretat social les persones que pertanyen a qualsevol dels grups següents:

a) Les persones que realitzen una activitat econòmica per compte propi al Principat d’Andorra.
S’entén per exercici d’activitat econòmica per compte propi la titularitat:
- D’una autorització d’exercici de professió titulada per compte propi, sempre que el seu titular hagi de formar part del Registre d’Empresaris i Professionals del Cens d’Obligats Tributaris. No es considera activitat per compte propi l’exercici d’una professió titulada si es realitza exclusivament en règim d’assalariat.
- D’un comerç o indústria amb activitat efectiva, incloent la participació en règim de societat civil o comunitat de béns. Als efectes d’aquest apartat es considera que tenen activitat efectiva els comerços i les indústries autoritzats administrativament fins al moment en què els titulars han donat de baixa el comerç o han inscrit el cessament de l’activitat al Registre de Comerç i Indústria, o acrediten el cessament definitiu de l’activitat i que no es pot inscriure aquest cessament al Registre de Comerç i Indústria per altres motius que no depenen de la voluntat del titular. Les condicions d’acreditació s’estableixen reglamentàriament.
- D’una explotació agrícola o ramadera de la qual s’extregui producció destinada a la comercialització, incloent la participació en règim de societat civil o comunitat de béns.

b) Els administradors de societats, sempre que la societat no estigui donada de baixa provisional en el Registre tributari al que fa referència l’article 47 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i que compleixin acumulativament els requisits següents:
- Que no siguin assalariats de la societat de la qual són administradors.
- Que percebin una remuneració amb caràcter periòdic o no, fixa o variable, per a exercir el càrrec d’administrador, d’acord amb els estatuts o els acords dels òrgans socials de la societat; si els administradors exerceixen el càrrec de forma gratuïta es consideren persones que realitzen una activitat per compte propi quan no cotitzen com assegurats directes en cap altre col·lectiu del règim general de la seguretat social.
-Que siguin residents legalment al Principat d’Andorra, llevat que ho siguin amb una autorització de residència sense activitat lucrativa, de residència per a professionals amb projecció internacional, de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu o en virtut de qualsevol altra modalitat d’autorització de residència prevista a la llei d’immigració que exigeixi disposar d’una cobertura i assegurança per malaltia aliena a la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

En el cas de constitució de noves societats, l’obligació de cotització, s’inicia transcorreguts trenta dies naturals des de la inscripció en el Registre de societats.
Per reglament es pot desenvolupar el compliment dels requisits establerts en aquest apartat, la demostració dels quals pertany, en tot cas, a l’interessat, sense perjudici de les facultats d’inspecció i de control de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que pot sol·licitar la documentació societària que sigui necessària per acreditar-los.
c) Els familiars de la persona que realitza una activitat econòmica per compte propi al Principat d’Andorra, si no són assalariats d’aquesta persona física o de l’empresa de la qual és titular, i sempre que exerceixin una activitat efectiva en el comerç, en la indústria o en l’explotació agrícola o ramadera dels esmentats familiars.
Es consideren familiars a aquest efecte, el cònjuge, els descendents majors d’edat, els ascendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, de la persona que exerceix una activitat per compte propi.
d) Les persones que tenen un contracte de parceria.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.