Carregant...
 

Llei 8/2020, del 25 de juny, de modificació de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 25 de juny del 2020 ha aprovat la següent:

Llei 8/2020, del 25 de juny, de modificació de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi

Exposició de motius

L’any 2002 i l’any 2014, el Govern va fer una reflexió important per actualitzar les mesures que calia adoptar per facilitar, en condicions d’equitat, l’accés als serveis educatius de l’ensenyament dels nivells de maternal, primera ensenyança, segona ensenyança, batxillerat i formació professional no superior i l’ensenyament superior, que inclou la formació professional superior i el primer i el segon cicles universitaris. Els ajuts al tercer cicle continuen gestionant-se pels principis rectors que són aplicables actualment.

Al llarg d’aquests anys s’ha fet palesa la necessitat d’efectuar algunes millores a la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi. En aquests moments, arran de la crisi sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, es fa més necessària la modificació de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi a fi de suprimir el requisit de residència mínima de tres anys per poder aspirar als ajuts d’ensenyament superior i d’incorporar-hi les diverses tipologies de famílies i el concepte de matrícula en la formació professional no superior, com també de permetre la progressió insuficient per motius justificats i simplificar el procés de sol·licitud d’ajuts fora de termini.

Les modificacions previstes pretenen l’equitat i compensar les possibles desigualtats econòmiques i socials facilitant el procés de sol·licitud presencial i possibilitant la sol·licitud virtual per així agilitzar el procés d’avaluació i, també, millorar els terminis d’atorgament dels ajuts a l’estudi.

Aquesta Llei s’estructura en catorze articles que modifiquen la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi. La disposició final primera estableix la necessitat de presentar el text consolidat de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi. La disposició final segona determina l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Article 1. Supressió del segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi

Es suprimeix el segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi, el qual queda redactat de la manera següent:
LesLleis.com

“Article 3. Requisits per sol·licitar una ajuda

1. A més dels requisits acadèmics, econòmics i patrimonials que s’estableixen en aquesta Llei, per obtenir una beca, els alumnes, de nacionalitat andorrana o estrangera, han de residir al Principat d’Andorra de manera permanent i efectiva.

2. En general, correspon als pares o als tutors fer-se càrrec del sosteniment dels fills o pupils durant el període que cursin ensenyaments, inclosos els superiors. Quan un estudiant, en arribar a la majoria d’edat i si viu independentment dels pares o tutors, no pot assumir les responsabilitats econòmiques esmentades, pot sol·licitar l’atorgament d’un ajut a l’estudi.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.