Carregant...
 

Llei 9/2020, del 25 de juny, de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 25 de juny del 2020 ha aprovat la següent:

Llei 9/2020, del 25 de juny, de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques

Exposició de motius

La situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2 ha plantejat uns reptes d’una dimensió que mai no havia hagut d’afrontar el Principat d’Andorra, la qual cosa ha fet necessària l’adopció de mesures excepcionals, de diversa naturalesa, per fer-hi front. A banda de les mesures sanitàries que ha calgut posar en marxa, les conseqüències econòmiques i socials que es deriven d’aquestes mesures han exigit i segueixen exigint esforços considerables per modificar les prioritats quant a la despesa pública, i, per tant, per aplicar mesures de contenció que ajudin a destinar els recursos econòmics allà on són més necessaris.

Les dos primeres lleis de mesures excepcionals i urgents aprovades d’ençà de l’inici de la situació d’emergència sanitària han tingut com a finalitat principal garantir el manteniment del teixit empresarial del país i, en conseqüència, preservar al màxim els llocs de treball, en base als principis de solidaritat i de corresponsabilitat. És per aquest motiu que s’han invertit i se seguiran invertint en els propers mesos molts recursos econòmics destinats a les empreses i a les persones assalariades o que exerceixen una activitat per compte propi. Uns recursos que no es podran destinar a altres finalitats que s’havien previst abans de l’inici de la pandèmia que hem viscut. Per aquest motiu, les previsions pressupostàries del Govern i de la resta d’institucions públiques del nostre país han quedat desvirtuades, i ha estat necessari suprimir o reconduir determinades accions que estaven projectades.

En concret, la disposició final quarta de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, encarrega al Govern que en el termini màxim de quinze dies a partir de la seva entrada en vigor, presenti un projecte de llei que estableixi mesures de contenció o reducció dels salaris dels càrrecs electes o de lliure designació que treballin prop de les administracions públiques i altres entitats públiques. Igualment, aquesta disposició estableix que els funcionaris i treballadors públics de les administracions públiques i de qualsevol altra entitat pública als quals s’hagi de modificar les condicions de la seva relació estatutària o del seu contracte de treball, atenent una suspensió temporal del seu contracte de treball, o la reducció de la seva jornada laboral com a conseqüència de la situació d’emergència, estan sotmesos a les disposicions de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública i les normes que la desenvolupen, i a les altres normes que regeixen les relacions estatutària o laboral d’aquests funcionaris o treballadors públics.

Per donar resposta a aquesta encomana es promou aquesta Llei que delimita i concreta l’afectació econòmica sobre les retribucions dels càrrecs electes i de lliure designació que treballen prop del Govern, dels òrgans posats sota la seva direcció, i dels organismes i les entitats públiques i parapúbliques que en depenen directament i indirectament, com a mesura de contenció econòmica destinada a pal·liar els efectes de la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

S’estableixen així dos supòsits: el dels càrrecs electes en què la forquilla de reducció oscil·la entre el 10% i el 20%, segons determini el Govern, per tal que l’afectació sigui el més proporcional i equitativa possible, tenint en compte les circumstàncies de cada entitat i del personal afectat; i el dels càrrecs de lliure designació, assessors i personal de relació especial, en què el percentatge de reducció es fixa en funció del tram de salari que superi el mínim exempt de 4.000€ de forma acumulativa entre els diferents trams definits. La reducció s’estableix en tots els casos per a un període limitat en el temps i abasta els salaris dels mesos de juny al desembre del 2020, incloses les possibles pagues extraordinàries de desembre en cas que n’hi hagi. Queda expressament exclòs d’aquesta reducció salarial el personal que presta els seus serveis al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

D’altra banda, i amb la finalitat de concretar l’abast de l’encàrrec que es conté en la disposició final quarta de la Llei 5/2020, aquesta Llei preveu que les mateixes administracions i entitats públiques esmentades anteriorment elaborin plans de racionalització econòmica i d’ordenació dels recursos humans, com a mesura de contenció econòmica destinada a pal·liar els efectes de la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, respectant l’autonomia de cada entitat i de les relacions estatutàries i laborals dels seus treballadors. En tot cas, però, es preveuen les condicions mínimes exigibles a aquests plans de racionalització econòmica i d’ordenació dels recursos humans.

És per aquesta raó que, amb la voluntat d’optimitzar els recursos públics, d’avançar en la digitalització i la modernització de l’Administració, i en coherència amb la protecció del medi ambient, i davant la necessitat immediata de reconduir la despesa pública, es volen impulsar plans que suposin un canvi real i efectiu de les estructures públiques, de forma que estiguin orientades a prestar un servei àgil i de qualitat als ciutadans, deixant de banda els models obsolets o poc eficients de gestió pública.

La Llei té cinc articles. Els dos primers articles, els articles 1 i 2, delimiten la finalitat de la norma i el seu àmbit d’aplicació. El dos articles següents, els articles 3 i 4, regulen de manera concreta les mesures de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació i el seu àmbit temporal. I el darrer article, l’article 5, estableix les normes relatives als plans de racionalització econòmica i d’ordenació dels recursos humans, tot precisant-ne el contingut.

Aquesta Llei es clou amb tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria i nou disposicions finals.

La disposició addicional primera recomana al Consell General, als comuns, al Consell Superior de la Justícia i al Tribunal Constitucional, tenint en compte la seva autonomia financera o pressupostària d’acord amb la Constitució i les lleis aplicables, que puguin adoptar les mateixes mesures de reducció salarial i d’elaboració de plans de racionalització econòmica i d’ordenació dels recursos humans que estableix aquesta Llei per al Govern i els òrgans i les entitats que en depenen.

La disposició addicional segona dona mandat al Consell d’Administració de FEDA d’impulsar l’adopció d’un nou reglament intern de personal o un conveni col·lectiu o un acord col·lectiu d’empresa amb la finalitat d’assolir els objectius que s’esmenten a l’article 5.

La disposició addicional tercera i les disposicions finals primera i segona preveuen normes en l’àmbit financer i pressupostari per finançar les despeses derivades de l’adhesió al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa, per precisar les condicions de finançament i facilitar la gestió del segon programa d’avals destinat a les empreses i els negocis que han estat colpits per les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia, i per emetre deute públic o concertar operacions de crèdit per finançar les despeses derivades de la situació d’emergència sanitària, des de la perspectiva de la diversificació de les fonts de finançament existents.

Les disposicions finals tercera i quarta, que tenen el rang de llei qualificada, declaren hàbils, per a totes les actuacions judicials, els dies 1 al 15 d’agost del 2020, i estableixen que determinats procediments judicials vinculats a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia, especialment en l’àmbit del dret de família i dels instruments de crèdit bancari, es tramitin i resolguin de forma preferent.

La disposició final cinquena modifica l’apartat 4 de l’article 11 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, per definir i detallar la composició del Comitè Tècnic d’Organització i Gestió que s’hi regula, d’acord amb el pronunciament que va fer al respecte el Tribunal Constitucional.

La disposició final sisena habilita els organismes afectats a dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per al desenvolupament i l’execució del que disposa aquesta norma; la disposició final setena qualifica les disposicions finals tercera i quarta, tal com s’ha comentat; la disposició final vuitena encomana l’elaboració del text consolidat de la Llei 5/2020, i, finalment la disposició final novena determina la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Article 1. Objecte de la Llei

L’objecte d’aquesta Llei és:

a) Reduir els salaris dels càrrecs electes i de lliure designació que treballen prop de les administracions públiques i les altres entitats públiques a què fa referència aquesta Llei, com a mesura de contenció econòmica destinada a pal·liar els efectes de la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.
b) Encomanar a les administracions públiques i a les altres entitats públiques a què fa referència aquesta Llei l’elaboració de plans de racionalització econòmica i d’ordenació dels recursos humans del seu personal, amb la mateixa finalitat expressada a la lletra a), amb subjecció als criteris establerts a l’article 5.
c) Recomanar a les administracions públiques i les altres entitats públiques que tenen autonomia financera i pressupostària d’acord amb la Constitució i les lleis aplicables l’adopció de les mesures assenyalades a les lletres a) i b), amb les mateixes finalitats que s’hi expressen.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.