Carregant...
 

Llei 14/2020, del 12 de novembre, de modificació de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 12 de novembre del 2020 ha aprovat la següent:

Llei 14/2020, del 12 de novembre, de modificació de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA)

Exposició de motius

El dia 28 de juny del 2016, el Consell General va aprovar la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), si bé, en data 22 de novembre del 2006, el Govern ja havia creat l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra mitjançant el Decret d’aprovació del Reglament pel qual es regula la creació i el funcionament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, que va ser posteriorment modificat pel Decret del 14 de juliol del 2009. La nova regulació legislativa va permetre assegurar la independència, la transparència, la professionalitat i el reconeixement internacional de l’AQUA. La Llei en va modificar tant l’estructura, ja que va passar a ser una institució de dret públic, com la composició de l’òrgan rector, anomenat Comitè Director de l’AQUA, i el va fer més plural, perquè s’hi van incloure representants del Consell General, del sector privat i dels estudiants.

Aquests canvis permeten a l’AQUA adequar-se als estàndards de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i continuar treballant per garantir la qualitat de l’ensenyament superior que es desenvolupa a Andorra.

Havent transcorregut prop de quatre anys d’ençà de l’aprovació de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), s’ha copsat la necessitat d’adequar-ne el funcionament, la composició i les fonts de finançament a la realitat operativa actual.

La Llei regula per primer cop la possibilitat que l’AQUA creï taxes o preus públics per tal d’obtenir noves fonts de finançament que permetin avançar en el desenvolupament de l’AQUA i els seus serveis.

Així doncs, amb les finalitats ressenyades anteriorment, es promou aquesta Llei, que es divideix en setze articles que modifiquen els articles 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 i afegeixen set nous articles, concretament 4 bis, 6 bis, 9 bis, 10 bis, 11 bis, 11 ter i 18, a la Llei 9/2016, i en tres disposicions finals que encomanen al Govern la presentació del projecte de consolidació de la Llei de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i el desplegament reglamentari i estableixen la data de l’entrada en vigor de la Llei.

En la present Llei, s’entén que les denominacions en gènere masculí referides a persones o càrrecs, inclouen a dones i homes, llevat que del context es dedueixi el contrari.
Article 1. Addició d’un article 4 bis

S’afegeix un nou article 4 bis a la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), el qual queda redactat com segueix:
LesLleis.com

“Article 4 bis. Definicions

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:

a) Avaluació: la funció d’avaluació correspon a la valoració del compliment d’estàndards i criteris de qualitat definits per a un objecte d’avaluació, que pot ser una institució, un programa o un procés, amb la finalitat d’orientar la seva millora.
b) Acreditació: la funció d’acreditació correspon a l’establiment de l’estatus, la legitimitat o la pertinència d’una determinada institució, programa o procés, en funció del resultat de la seva avaluació.
c) Certificació: la funció de certificació correspon al procés de reconèixer formalment l’assoliment o l’acompliment d’uns requisits per part d’un individu o una institució.”.

Article 2. Modificació de l’article 5

Es modifica l’article 5 de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), per integrar els apartats 1 a 3 en un de sol, cosa que fa tornar a enumerar tots els apartats, alhora que es modifica el redactat de l’apartat 6 i se n’addiciona un apartat nou. L’article 5 queda redactat com segueix:

“Article 5. Funcions

Corresponen a l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra les funcions següents:

1. L’avaluació, acreditació i certificació de la qualitat dels ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols oficials i dels diferents processos que poden afectar als centres d’ensenyament superior, amb especial atenció en el marc de l’espai europeu de la qualitat.

2. L’avaluació, acreditació i certificació de l’activitat de recerca bàsica i aplicada de les universitats.

3. La definició de les directrius, dels criteris i dels indicadors per a l’avaluació de la qualitat, en els àmbits de l’ensenyament superior i la recerca en línia amb els estàndards europeus i internacionals.

4. L’elaboració d’estudis per a la millora i la innovació dels processos d’avaluació, de certificació i acreditació del sistema d’ensenyament superior.

5. L’emissió d’informes d’avaluació adreçats als centres d’ensenyament superior, a l’Administració educativa, als agents socials i a la societat en general.

6. L’assessorament de l’Administració educativa, dels centres d’ensenyament superior i d’altres institucions en l’àmbit propi de les seves funcions.

7. L’establiment de vincles de cooperació i protocols de col·laboració amb altres agències estrangeres que tinguin atribuïdes funcions d’avaluació, d’acreditació i de certificació.

8. La creació, modificació o supressió de taxes i preus públics, corresponent-li així mateix la seva gestió i cobrament, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

9. Aquelles altres funcions derivades de la seva activitat o que li siguin delegades per llei.”.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.