Carregant...
 

Llei 1/2021, del 28 de gener, de modificació de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 28 de gener del 2021 ha aprovat la següent:

Llei 1/2021, del 28 de gener, de modificació de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Exposició de motius

La persistència de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2 i les seves conseqüències sobre l’activitat econòmica del Principat van motivar l’aprovació, per part del Consell General, d’acord amb el respectiu projecte de llei promogut pel Govern, de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. La finalitat de la Llei referida és donar continuïtat al suport al teixit empresarial i a les seves persones assalariades, de conformitat amb els principis que van inspirar la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Els esdeveniments ocorreguts durant el temps transcorregut d’ençà de l’aprovació de la Llei 16/2020 esmentada i l’encara incerta evolució de l’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2 han fet palesa la necessitat d’introduir mecanismes de flexibilització de determinats requisits aplicables a les suspensions temporals dels contractes de treball i a les reduccions de la jornada laboral.

Més específicament, i a l’efecte de poder respondre de manera més adequada a la situació canviant generada per l’emergència sanitària, es delega en el Govern la facultat de determinar el percentatge màxim de les persones assalariades que poden afectar-se a una suspensió temporal dels contractes de treball o a una reducció de la jornada laboral, en funció del supòsit que doni lloc a l’aplicació d’alguna de les modalitats referides. D’acord amb la filosofia de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, continuen excloses d’aquesta limitació les empreses tancades obligatòriament i les altres empreses que tinguin en plantilla un nombre de persones assalariades inferior a deu.

Tanmateix, i amb l’esperit de flexibilització esmentat abans, es preveuen dos mesures addicionals amb la voluntat d’alleugerir els tràmits relatius a les suspensions temporals dels contractes de treball i a les reduccions de la jornada laboral. Així doncs, en primer lloc, s’estableix que per decret del Govern es pot acordar la prolongació automàtica de la vigència de les suspensions temporals dels contractes de treball o de les reduccions de la jornada laboral autoritzades amb anterioritat, expressament o tàcitament, pel ministeri competent en matèria de treball. I, en segon lloc, es preveu la possibilitat que el Govern, per via de decret, pugui establir excepcions a l’obligació de presentar la documentació econòmica requerida per a les sol·licituds d’ampliació de l’abast presentades per les empreses afectades per impediments i per les que pertanyen a sectors específics.

Igualment, a l’efecte de dotar les empreses de la capacitat d’adaptació necessària davant un entorn tan canviant, es redueix el període previst perquè les empreses afectades per impediments i les que pertanyen a sectors específics puguin presentar una sol·licitud d’ampliació de l’abast.

En consonància amb les modificacions abans comentades, s’introdueixen modificacions puntuals a les infraccions inicialment tipificades per la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, amb l’objectiu d’adequar-les a la nova regulació.

D’altra banda, a través d’aquesta modificació legal es preveu un mecanisme de regularització de les quantitats pagades indegudament a les persones assalariades en concepte de prestació per la suspensió temporal dels contractes de treball o per la reducció de la jornada laboral; es rectifiquen vàries remissions contingudes en diverses disposicions de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2; s’aclareix la redacció de l’apartat 6 de l’article 28 de la Llei referida; i s’aprova un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit destinats a finançar les despeses derivades de la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Aquesta Llei està estructurada en deu articles, tres disposicions addicionals, una disposició transitòria i dos disposicions finals.
Article 1. Modificació de l’apartat 2 de l’article 11 de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2

Es modifica l’apartat 2 de l’article 11 de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, el qual queda redactat de la manera següent:
LesLleis.com

“Article 11. Àmbit objectiu aplicable

[…]

2. Excepte per al cas de les empreses tancades obligatòriament i de les altres empreses que, en el mes immediatament anterior a la data de la sol·licitud inicial, de prolongació, de modificació de l’abast o de variació del supòsit, o en el mes immediatament anterior a la data en què es decreti la prolongació automàtica, tenien en plantilla un nombre de persones assalariades inferior a deu, per decret del Govern es pot establir el percentatge màxim de les persones assalariades que es poden afectar a una suspensió temporal dels contractes de treball o a una reducció de la jornada laboral. El càlcul ha d’efectuar-se sobre la base de la plantilla que tenia l’empresa en el mes immediatament anterior a la data de la sol·licitud de què es tracti o en el mes immediatament anterior a la data en què es decreti la prolongació automàtica, i el nombre de persones assalariades que resulti del càlcul referit s’ha d’ajustar a la unitat superior. El decret del Govern pot establir percentatges màxims d’afectació diferenciats per als supòsits (ii), (iii) i (iv) de la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 13 i ha de determinar el seu període de vigència.

A més, excepte en el cas de les empreses tancades obligatòriament, únicament poden resultar afectades per una suspensió temporal dels contractes de treball o per una reducció de la jornada laboral les persones assalariades que hagin estat donades d’alta en l’empresa i a la Caixa Andorrana de Seguretat Social amb anterioritat al dia 1 d’octubre del 2020.

No obstant això, per decret del Govern, es poden exceptuar d’aquest darrer requisit algunes de les activitats referides a l’apartat 2 de l’article 13, per un període limitat en el temps i en les condicions que s’hi prevegin, quant a la durada i al tipus dels contractes laborals de les persones assalariades que es poden afectar a la suspensió temporal dels contractes de treball o a la reducció de la jornada laboral.

[…].”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.