Carregant...
 

Llei 34/2022, del 6 d’octubre, d’actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d’habitatge i d’educació, i de desenvolupament dels sistemes d’informació, entre d’altres


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 6 d’octubre del 2022 ha aprovat la següent:

Llei 34/2022, del 6 d’octubre, d’actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d’habitatge i d’educació, i de desenvolupament dels sistemes d’informació, entre d’altres

El Govern, en la sessió del 7 de juny del 2022, va decidir promoure la implementació d’una sèrie de mesures que busquen pal·liar, almenys parcialment, l’impacte de la situació provocada per les conseqüències econòmiques del conflicte entre la Federació de Rússia i Ucraïna en un context en què la pandèmia, a més, no està completament superada. Entre els efectes més destacats, podem remarcar una inflació generalitzada amb un impacte especial en els productes energètics i en alguns productes alimentaris.

Addicionalment, i mitjançant aquest Projecte de llei, el Govern considera oportú promoure altres actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d’habitatge i d’educació, i de desenvolupament dels sistemes d’informació, entre d’altres. Aquestes accions corresponen a les despeses diverses següents:

En primer lloc, en matèria de desenvolupament econòmic, en concepte de subvencions i d’avals en el marc d’un programa per a la digitalització d’empreses. En aquest sentit, també es modifiquen les previsions financeres de la concessió administrativa de l’heliport nacional amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament d’aquest projecte.

En segon lloc, en matèria d’habitatge, en concepte de la construcció d’un edifici d’habitatges de lloguer a preu assequible i les partides necessàries per poder promoure, per part de l’Administració, la compra o el lloguer d’habitatge que en l’actualitat no està en el mercat del lloguer i podria ajudar a destensionar el mercat. També en matèria d’habitatge, però específicament enfocat a desenvolupar les polítiques de salut mental, es preveuen les partides per habilitar habitatges tutelats al Centre Residencial d’Educació Intensiva. I en matèria d’educació, en concepte de l’execució del projecte d’obra d’ampliació de la Universitat d’Andorra.

En tercer lloc, en el marc del desenvolupament dels sistemes d’informació de l’Administració general, en concepte d’aplicacions informàtiques, per donar continuïtat a la implantació del nou sistema economicofinancer i a la implantació de la plataforma del sector públic, respectivament.

En quart lloc, en el marc de les relacions financeres internacionals, en concepte d’ampliació de l’aportació al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa en el marc del conflicte entre la Federació Russa i Ucraïna; i pel que fa al deute públic, de despeses financeres i de passius financers, d’acord amb les operacions de deute vigents, tenint en compte que el context internacional ha provocat un augment del cost del deute que no estava previst en el pressupost inicial del 2022.

En cinquè lloc, en concepte de transferències corrents i de capital als comuns, degut a l’increment del PIB el 2021 per sobre de les estimacions considerades en el pressupost inicial per al 2022.
LesLleis.com

Finalment, per vetllar per consolidar la creació del Tribunal d’Arbitratge, en concepte de la dotació inicial que preveu l’article 14.2 de la Llei 13/2018 per mitjà d’una transferència corrent nominativa a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis del Principat d’Andorra; i per finançar la contractació dels serveis per a l’elaboració del Pla director de privacitat del Govern d’Andorra en el marc de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.

Les actuacions que preveu aquesta Llei –que corresponen a despeses no incloses en el pressupost inicial o que no estan previstes suficientment i que per la seva urgència, necessitat o oportunitat no es poden ajornar fins a l’any vinent com a conseqüència del context especialment incert, de l’estat avançat de desenvolupament de determinats projectes respecte a les previsions i de les obligacions legals, principalment– necessiten que es modifiqui el pressupost de l’Administració general per a l’exercici del 2022, previst en la Llei 4/2022. Per aquest motiu, la Llei inclou un únic article que aprova un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit per finançar-les.

Aquesta Llei es clou amb una disposició addicional i tres disposicions finals.

La disposició addicional aprova l’actualització, de data 19 de maig del 2022, del Pla d’equilibri financer que es va desenvolupar durant la pandèmia de la COVID-19, tenint en compte que aquesta actualització recull tant els impactes de l’actual context inflacionista com les mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania i les actuacions urgents en matèria de desenvolupament econòmic, d’habitatge i d’educació, i de desenvolupament dels sistemes d’informació, entre d’altres.

La disposició final primera inclou les modificacions següents de la Llei 4/2022, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2022: de la lletra h de l’apartat 28 de l’article 4, referent a les partides del Servei d’Atenció Sanitària que tenen caràcter d’ampliables, per incloure-hi com a ampliables els imports relatius al restabliment de l’equilibri econòmic dels contractes pels quals l’Administració ha de compensar el contractista; de la lletra c de l’article 14, per actualitzar la previsió de les quotes pluriennals del contracte de concessió de l’heliport nacional d’Andorra; de l’apartat 6 de l’article 19, sobre les retribucions del personal, per rectificar un error de transcripció; i de l’article 22, de les operacions d’endeutament, per actualitzar-ne o adequar-ne la redacció d’acord amb el Pla d’equilibri financer actualitzat i el context del mercat de l’energia.

La disposició final segona modifica l’article 50 –pel que fa a la lletra c de l’apartat 2– de la Llei general de les finances públiques, per clarificar que les operacions de tresoreria poden incloure, entre d’altres, les destinades a gestionar-se com a reserves internacionals, d’acord amb el que està establert reglamentàriament.

Per acabar, la disposició final tercera determina la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Article únic. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit

1. S’aprova un crèdit extraordinari per a l’exercici del 2022, per un import total de 3.296.983,70 euros, per a les partides que s’indiquen en aquest mateix article, per atendre diverses despeses no incloses en el pressupost.

2. S’aprova un suplement de crèdit per a l’exercici del 2022, per un import total de 9.279.807,92 euros per a les partides que s’indiquen en aquest article, la dotació de les quals és insuficient per atendre diverses despeses de l’Administració general.

3. S’aproven els crèdits de despesa amb caràcter pluriennal, per a les partides i els imports que s’indiquen en aquest mateix article, corresponents al crèdit extraordinari i al suplement de crèdit indicats en els apartats anteriors.

4. El crèdit extraordinari i el suplement de crèdit poden ser de ratificació d’avenços de fons pel que fa a les partides de les despeses indicades en aquest mateix article, d’acord amb l’article 28 de la Llei general de les finances públiques.

5. El crèdit extraordinari i el suplement de crèdit per a l’exercici del 2022, d’un import total de 12.576.791,62 euros, es financen amb la tresoreria disponible que estableix l’article 22, apartat 2, de la Llei 4/2022, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2022 o amb una recaptació més gran d’ingressos respecte als previstos.

6. Els crèdits de despesa amb caràcter pluriennal, així com el seu finançament, s’inclouran en el pressupost del 2023 quan s’elabori aquest pressupost, d’acord amb l’article 29 de la Llei general de les finances públiques.

Crèdit extraordinari

Partida pressupostària
P2022
Total pluriennals
Pluriennals
Pluriennals
V2023
V2024
V2025
V2026
V2027
10 120 120 22760 013303 PR0294 25.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € - - - -
20 200 200 47280 041101 PR0275 286.460,00 € - - - - - -
20 200 200 81080 041101 PR0275 85.074,00 € - - - - - -
40 400 408 41214 033003 PR0231 150.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000 € - - -
50 550 556 60260 106001 IN0109 800.000,00 € 15.400.000,00 € 5.500.000,00 € 5.500.000 € 4.400.000 € - -
50 550 556 71113 073201 IN0060 50.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € - - - -
50 570 570 60200 106001 PR0278 1.000.000 € 10.000.000,00 € 5.000.000 € 5.000.000 € - - -
50 570 570 48266 106001 PR0278 400.000 € 7.600.000,00 € 1.600.000 € 1.600.000 € 1.600.000 € 1.600.000 € 1.200.000 €
50 550 556 71107 094201 IN0109 200.000,00 € 5.800.000,00 € 1.500.000,00 € 2.800.000 € 1.500.000 € - -
95 960 961 64050 013303 PR0191 107.064,09 € 2.090.000,00 € 522.500,00 € 522.500 € 522.500 € 522.500 € -
95 960 961 64050 013303 PR0191 193.385,61 € 249.771,72 € 249.771,72 € - - - -
Total
3.296.983,70 € 42.489.771,72 € 15.572.271,72 € 15.572.500 € 8.022.500 € 2.122.500 € 1.200.000 €

Suplement de crèdit

Partida pressupostària
P2022
Total pluriennals V2023-2041
20 200 200 83010 011206 PR0110 1.350.000,00 € -
20 220 220 30000 017001 PR0031 5.192.465,76 € 133.929.041,10 €
20 220 220 90000 017001 PR0031 39.600,00 € 1.175.000.000,00 €
20 220 220 31010 017001 PR0031 - 953.477,99 €
20 220 220 91320 017001 PR0031 - 19.353.846,16 €
20 220 220 46220 018001 PR0033 1.699.577,54 € -
20 220 220 76200 018001 PR0033 998.164,62 € -
Total
9.279.807,92 € 1.329.236.365,25 €

Partida pressupostària
Pluriennals
V2023
V2024
V2025
V2026
V2027
V2028
V2029
V2030
V2031
20 200 200 83010 011206 PR0110 - - - - - - - - -
20 220 220 30000 017001 PR0031 15.475.000,00 € 15.475.000,00 € 15.475.000,00 € 15.475.000,00 € 10.132.534,25 € 9.225.000,00 € 9.225.000,00 € 9.225.000,00 € 5.115.410,96 €
20 220 220 90000 017001 PR0031 - - - - 500.000.000,00 € - - - 500.000.000,00 €
20 220 220 31010 017001 PR0031 103.569,32 € 97.493,52 € 91.469,93 € 85.293,92 € 79.151,35 € 73.059,35 € 67.020,03 € 60.859,88 € 54.727,15 €
20 220 220 91320 017001 PR0031 1.344.129,56 € 1.344.129,56 € 1.344.129,56 € 1.344.129,56 € 1.344.129,56 € 1.344.129,56 € 1.344.129,56 € 1.344.129,56 € 1.344.129,56 €
20 220 220 46220 018001 PR0033 - - - - - - - - -
20 220 220 76200 018001 PR0033 - - - - - - - - -
Total
16.922.698,88 € 16.916.623,08 € 16.910.599,49 € 16.904.423,48 € 511.555.815,16 € 10.642.188,91 € 10.636.149,59 € 10.629.989,44 € 506.514.267,67 €

Partida pressupostària
Pluriennals
V2032
V2033
V2034
V2035
V2036
V2037
V2038
V2039
V2040
V2041
20 200 200 83010 011206 PR0110 - - - - - - - - - -
20 220 220 30000 017001 PR0031 2.975.000,00 € 2.975.000,00 € 2.975.000,00 € 2.975.000,00 € 2.975.000,00 € 2.975.000,00 € 2.975.000,00 € 2.975.000,00 € 2.975.000,00 € 2.331.095,89 €
20 220 220 90000 017001 PR0031 - - - - - - - - - 175.000.000,00 €
20 220 220 31010 017001 PR0031 48.631,39 € 42.570,12 € 36.425,88 € 30.418,37 € 25.369,05 € 20.762,79 € 16.111,35 € 11.474,99 € 6.849,02 € 2.220,58 €
20 220 220 91320 017001 PR0031 1.344.129,56 € 1.344.129,56 € 1.344.129,64 € 697.975,68 € 421.052,64 € 421.052,64 € 421.052,64 € 421.052,64 € 421.052,64 € 421.052,48 €
20 220 220 46220 018001 PR0033 - - - - - - - - - -
20 220 220 76200 018001 PR0033 - - - - - - - - - -
Total
4.367.760,95 € 4.361.699,68 € 4.355.555,52 € 3.703.394,05 € 3.421.421,69 € 3.416.815,43 € 3.412.163,99 € 3.407.527,63 € 3.402.901,66 € 177.754.368,95 €

Descripció de les partides pressupostàries

Ministeri
Departament
Servei
10 Cap de Govern 120 Secretaria General 120 Secretaria General
20 Ministeri de Finances i Portaveu 200 Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals 200 Secretaria de Finances
20 Ministeri de Finances i Portaveu 220 Departament de Pressupost i Patrimoni 220 Àrea Pressupostària
40 Ministeri de Justícia i Interior 400 Departament de Justícia i Interior 408 Atenció i Mediació prop de l’Administració de Justícia
50 Ministeri de Territori i Habitatge 550 Departament de Territori 556 Àrea d’Edificació Pública
50 Ministeri de Territori i Habitatge 570 Gabinet Tècnic d’Habitatge 570 Gabinet Tècnic d’Habitatge
95 Ministeri d’Administracions Públiques i Part. Ciutadana 960 Departament de Sistemes d’Informació 961 Governança, Qualitat i Gestió del Coneixement


Subconcepte
Programa
Projecte
22760 Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics 013303 Serveis generals PR0294 Protecció de dades
47280 Suport a la digitalització d’empreses 041101 Desenvolupament econòmic PR0275 Dinamització del sector empresarial
81080 Suport a la digitalització d’empreses 041101 Desenvolupament econòmic PR0275 Dinamització del sector empresarial
83010 Participacions Banc de Desenvolupament Europeu 011206 Relacions financeres internacionals PR0110 Relacions internacionals
30000 Interessos de deute públic 017001 Deute públic PR0031 Deute públic i operacions financeres
31010 Interessos de préstecs 017001 Deute públic PR0031 Deute públic i operacions financeres
90000 Amortització de deute públic 017001 Deute públic PR0031 Deute públic i operacions financeres
91320 Amortització de préstecs a llarg termini d’entitats financ. 017001 Deute públic PR0031 Deute públic i operacions financeres
46220 Transferències comunals 018001 Transferències comunals PR0033 Transferències als comuns
76200 Transferències als comuns 018001 Transferències comunals PR0033 Transferències als comuns
41214 Cambra de Comerç 033003 Col·laboradors de justícia PR0231 Oficina de Mediació i Atenció a l’Administració de Justícia
48266 Ajuts a l’habitatge de lloguer 106001 Habitatge social PR0278 Habitatge
60200 Adquisicions d’edificis i altres construccions 106001 Habitatge social PR0278 Habitatge
60260 Construcció d’altres edificis 106001 Habitatge social IN0109 Habitatges Socials
71218 Fons publicoprivat 106001 Habitatge social IN0023 Estructures sanitàries i socials
71113 Fons de Reserva de Jubilació 073201 Serveis hospitalaris especialitzats IN0060 Edifici antiga Residència Solà d’Enclar
71107 Universitat d’Andorra 094201 Universitat IN0109 Ampliació de la Universitat d’Andorra
64050 Aplicacions informàtiques 013303 Serveis generals PR0191 Arquitectura de negoci i sistemes d’informació

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.