Carregant...
 

Decret del Molt Il·lustre Consell General de 4 d’octubre de 1977, pel que s’aprova el Reglament de Medicaments *


Transcripció de: A.Lopez Muntanya, F. Forné Molné. Recull de legislació sanitària vigent fins l’aprovació de la Llei General de Sanitat. Govern d’Andorra. Conselleria de Treball i Benestar Social, 1989. ISBN 97899913903247

Inclou les modificacions de:
Edicte del Molt Il·lustre Consell General de 6 de maig de 1980, sobre l’ampliació del Reglament de Medicaments de data 4 d’octubre de 1977.
Edicte del Molt Il·lustre Consell General de 11 de juny de 1981, pel que s’acorda modificar el paràgraf primer de l’article 28 del vigent reglament de medicaments.


Derogades totes les disposicions que s’oposin o contradiguin la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per la seva disposició final segona.* Aquesta normativa ha estat actualitzada per l’Edicte del Molt Il·lustre Consell General de 6 de maig de 1980 i per l’Edicte del Molt Il·lustre Consell General de 11 de juny de 1981 (19 – 24).

Considerant que cal adaptar, en el marc de les tradicions seculars d’Andorra, la reglamentació de la fabricació, del comerç i de la utilització de substàncies verinoses (tòxiques), a l’evolució de les tècniques del món modern, i que aquesta reglamentació ha de pretendre essencialment protegir els habitants, els residents i els visitants del Principat d’Andorra, així com aplicar les recomanacions de l’O.M.S.,

El Molt Il·lustre Consell General, en la seva sessió del 4 d’octubre de 1977,

Decreta
el següent Reglament de Medicaments

Generalitats

Article 1

Es consideren substàncies verinoses, i per tant sotmeses a reglamentació, considerant els mals que poden causar a l’organisme humà o animal, les plantes i substàncies inscrites en les taules citades a continuació:

Pel que fa referència a la importació, exportació, compra, venda, reserva, ús i tot acte relacionat amb aquestes operacions, el règim de substàncies verinoses és diferent segons que aquestes substàncies puguin incloure’s en una de les 3 taules següents:

Taula A.- Productes tòxics
Taula B.- Productes estupefaents
Taula C.- Productes perillosos


Les taules A i C, agrupen respectivament les substàncies inscrites en la llista, resultat de la darrera adaptació de la reglamentació relativa a les substàncies verinoses, que serà determinada per reglament d’aplicació. Mentrestant, i a manca d’aquest, s’aplicarà la reglamentació francesa.

La taula B està constituïda per les substàncies que figuren en la llista internacional, establerta en aplicació de la Convenció de Viena, referent als psicotròpics.

No obstant això tot producte, tota substància, tot medicament especialitzat o no, figurant a la llista d’estupefaents en un dels Països fronterers, s’inclou automàticament a la taula B de la present reglamentació. A més, els únics medicaments especialitzats o no, a base de substàncies verinoses de la taula B, l’ús dels quals és autoritzat al Principat, són aquells que la utilització per a una finalitat terapèutica, s’admet en un o l’altre dels països fronterers.

Exoneracions a la Taula B de substàncies estupefaents


Substància
Forma farmacèutica
No dividida en preses. Concentració màxima % en pes.
Dividida en preses. Dosi límit per presa
Quantitat màxima de substància lliurada al públic
Anfetamina Sulfat Totes formes 0.9 2.5 mgrs. 150 mgrs.
Anfetamina Clorh Totes formes 0 1.5 mgrs. 50 mgrs.
Anfetamina Tartrat Totes formes 0 1 mgrs. 20 mgrs.
Anfetamina Canforat Totes formes 0.05 0 mgrs. 50 mgrs.
Dexanfetamina Sulfat Totes formes 0 4 mgrs. 150 mgrs.
Dexanfetamina Tartrat Totes formes 0 5 mgrs. 300 mgrs.
Dexanfetamina Bitartrat Totes formes 0 2.5 mgrs. 250 mgrs.
Dexanfetamina Tanat Totes formes 0 17.5 mgrs. 175 mgrs.
Metanfetamina Clorh Totes formes 0.01 1 mgrs. 15 mgrs.
Fentermina Totes formes 0 15 mgrs. 150 mgrs.
Mefenorex Totes formes 0 40 mgrs. 2000 mgrs.

Les taules i dosis d’exempció prescrites per la reglamentació francesa són aplicables al Principat malgrat les disposicions prescrites per l’últim paràgraf de l’article 10 del present Reglament, a favor de les especialitats farmacèutiques.

Règim de les substàncies verinoses destinades a altres utilitzacions que la medicina, farmàcia i cosmetologia

Generalitats

Article 2

Les disposicions del present article i aquelles dels articles 3 al 9 citats a continuació, són aplicables a les substàncies inscrites nominalment a les taules A, B i C i als preparats que en contenen.

Els preparats estan sotmesos al mateix règim que les substàncies que contenen, excepte els preparats, nominalment inscrits en una altra taula i els preparats, que per la seva concentració o el seu poc volum, són nominalment exclosos de les taules de substàncies verinoses.

D’altra banda, els preparats que s’inclouen en un règim particular, s’adapten, pel que fa referència a la reglamentació de les substàncies verinoses, al règim del país d’origen o a la reglamentació dels països veïns, que sigui més lliberal.

L’ús i el comerç de les substàncies inscrites en les taules A, B i C, poden ésser objecte de mesures de prohibició i de prescripcions particulars, preses pel Molt Il·lustre Consell General per raons d’higiene i de salut pública.

Els productes cosmètics i d’higiene corporal, no poden portar altres substàncies verinoses que aquelles designades a l’annex 1 del present Reglament, al límit de les dosis precisades, segons els tipus de productes indicats.

Substàncies tòxiques (taula A)

Article 3

Tota persona que vulgui fer el comerç d’una o diverses substàncies classificades a la Taula A o exercir una indústria que en requereixi la utilització, roman obligat a fer-ne una declaració prèvia a l’autoritat competent. Els farmacèutics que exerceixin al Principat estan exempts d’aquesta declaració.
Article 4

Qualsevol persona que posseeixi una, o més d’una substància de la taula A, per venda o utilització a nivell agrícol, industrial o artesanal, ha de dipositar-la en armaris o locals tancats amb clau. Aquests armaris o locals no poden contenir, ultra els productes de la taula A, altres productes que aquells de la taula C.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.