Carregant...
 


Correcció d’errata

Vist que s’han constatat alguns errors de transcripció i/o omissió en la modificació del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 72, any 6, de data 14 de desembre de 1994, queda redactat com segueix:

a) A l’annex I. Instal·lacions d’enllaç, apartat 5. 3. Conductors.
LesLleis.com

On diu:

“Els cables unipolars han de ser aïllats....”

Ha de dir:

“Els conductors unipolars han de ser aïllats ....”

b) A l’annex núm. VII. Classificació de les instal·lacions. A l’apartat 0. Generalitats

On diu:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.