Carregant...
 

Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b) de la Llei d’organització de l’Administració general, s’ordena la publicació del Reglament del matrimoni civil, aprovat pel Govern en la sessió de data 2 d’agost de 1995.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Andorra la Vella, 10 d’agost de 1995

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament del matrimoni civil

Vista la Llei qualificada del matrimoni aprovada pel M.I. Consell General en data 30 de juny de 1995 i en especial les seves disposicions transitòries, el Govern, atenent la urgència que l’aplicació d’aquesta Llei comporta quant a la celebració del matrimoni civil i fent ús de les competències reglamentàries que té institucionalment atribuïdes, en la sessió de Govern de data 2 d’agost de 1995 aprova el següent Reglament
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.