Carregant...
 

Edicte, del 3 de maig de 1996, pel qual s'ordena la publicació del Reglament per a l'apreciació de la suficient integració a Andorra


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’Organització de l’Administració General, s’ordena la publicació del Reglament per a l’apreciació de la suficient integració a Andorra, aprovat pel Govern en la sessió del dia 2 de maig de 1996.
LesLleis.com

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 3 de maig de 1996

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament per a l’apreciació de la suficient integració a Andorra

Exposició de motius

L’article 36 de la Llei qualificada de la nacionalitat, de data 5 d’octubre de 1995, preveuen que el Govern reglamenti els mecanismes necessaris per a la constatació de l’existència de suficient integració en els articles 10 i 11.

Als països que exigeixen un requisit d’integració o equivalent, el dret comparat s’ha orientat en els darrers anys a la seva realització mitjançant una prova o enquesta davant funcionaris imparcials, que garanteixen l’exclusiva orientació, i que demostra l’efectivitat de la integració, dissipant qualsevol dubte, sobre la possibilitat d’influències de caràcter polític o d’altra manera en la resolució que finalment s’adopti.

En aquesta mateixa línia, l’article 36 de la Llei qualificada de la nacionalitat estableix que els mecanismes per a la constatació de la integració seran “el més objectius i tècnics possibles”, evitant qualsevol mena de discriminació, “però tenint en compte el coneixement de la llengua catalana i de les institucions andorranes com a element essencial”.

Per tal de complir aquests principis, la prova d’integració s’organitza entorn del coneixement de la llengua i de les institucions d’Andorra, alhora que es permet aportar altres elements que demostrin l’arrelament de la persona del sol.licitant. Al mateix temps, es vol donar seguretat jurídica i previsibilitat a l’esmentada prova, com fan altres legislacions, facilitant a la persona interessada l’accés a publicacions sobre la història i les institucions del Principat que constituiran el contingut bàsic de l’entrevista realitzada per la Comissió.

La Comissió de la Nacionalitat és l’òrgan que apreciarà la suficient integració del sol.licitant de la nacionalitat. La forma de nomenament i funcionament de la Comissió és garantia de l’aplicació de criteris tècnics i imparcials en les seves decisions sobre la integració. D’altra banda, es preveu la presència d’un lletrat adscrit a Administració general per tal de facilitar la correcta aplicació de les disposicions legals.

Per últim, en nou Reglament preveu la situació dels disminuïts físics, psíquics i sensorials que no puguin, per raó de la seva discapacitat, realitzar la prova, i que reuneixin la resta de condicions necessàries per adquirir la nacionalitat. També es mantenen les presumpcions d’integració a Andorra que establia la normativa anterior.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.