Carregant...
 

Reglament de condicions mínimes d’habitabilitat per a la concessió o la renovació d’una autorització de treball


Edicte

Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’organització de l’administració general, s’ordena la publicació del Reglament de condicions mínimes d’habitabilitat per a la concessió o la renovació d’una autorització de treball, aprovat pel Govern en la sessió del dia 11 de setembre de 1996.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 12 de setembre de 1996

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament de condicions mínimes d’habitabilitat per a la concessió o la renovació d’una autorització de treball

Vista la Constitució del Principat d’Andorra, més especialment l’article 33 del capítol V;

Vista l’ordinació del M.I. Consell General de data 16 de juny de 1978, punt V, sobre condicions d’higiene en habitatges;

Vist el Reglament laboral aprovat pel M.I. Consell General en les sessions de dates 17 de juliol i 22 de desembre de l’any 1978, i modificat en les sessions de 28 de maig de 1979, 26 de juny de 1980, 25 d’abril de 1984 i 13 de juliol de 1990, i en particular l’article 46, apartat d), que transcrit de forma textual diu:

“Per acordar o refusar l’autorització de treball, el M.I. Consell General, entre altres elements, tindrà en compte:

Les disposicions preses pel mateix treballador o per l’empresa que el contracta, per tal d’assegurar, en condicions normals de dignitat, l’habitacle per a ell i per als familiars que amb ell hagin eventualment de conviure.”;

Vista la Llei de creació del Servei d’Inspecció de Treball de data 24 de juliol de 1984, que preveu a l’article 26 que:

“La inspecció de l’habitacle prevista en el Reglament Laboral restarà a càrrec de la Inspecció de Treball.”;

Atesa la voluntat del Govern de garantir un nivell raonable d’higiene i comoditat en els habitatges;

Atesa la necessitat de garantir el principi fonamental de seguretat jurídica i donar alhora al Servei d’Inspecció de Treball els mitjans legals per a l’aplicació del control de les condicions mínimes d’habitabilitat, el Govern, per acord de data 11 de setembre de 1996, a proposta de la Secretaria d’Estat d’Interior, aprova el Reglament de condicions mínimes d’habitabilitat per a la concessió o la renovació d’una autorització de treball.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.