Carregant...
 

Reglament regulador del procediment sancionador


Exposició de motius

El present Reglament garanteix els principis de legalitat, seguretat jurídica i defensa de garanties de l’administrat establerts en el Codi de l’Administració, té l’avantatge de reunir les normes del procediment sancionador en un text únic, no obstant això i des de la data d’aprovació del primer Reglament, l’1 de gener de 1991, la legislació duanera ha tingut algunes modificacions.

Vista la Llei contra el frau en matèria duanera, de data 11 d’abril de 1996;

Vist que en data 11 de març de 1998, el Consell General va aprovar una Llei de modificació de l’esmentada Llei;

Amb la finalitat de garantir una millor claredat del text i una adaptació a les evolucions legislatives en matèria de retencions i en matèria de comissos el Govern, en la sessió de data 21 d’octubre de 1998, aprova les disposicions següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.