Carregant...
 


Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’organització de l’Administració general, s’ordena la publicació del Reglament de modificació del Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials, de 18 de desembre de 1996, aprovat pel Govern el 30 de desembre de 1999.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 12 de gener del 2000

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament de modificació del Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials, de 18 de desembre de 1996

Vist el Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials, de 18 de desembre de 1996;

Vista la disposició transitòria primera del Reglament esmentat;

Atesa la necessitat de perllongar el termini per a les entitats o persones que exerceixen les activitats que assenyala el Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials, de 18 de desembre de 1996;

A proposta de la ministra d’Agricultura i Medi Ambient, i d’acord amb el Govern, en la sessió de data 30 de desembre de 1999, s’aprova la modificació de la disposició transitòria primera del Reglament.
Article únic

Es modifica la disposició transitòria primera del Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials, la qual queda redactada com segueix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.