Carregant...
 


Edicte


En compliment del que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’organització de l’Administració General, s’ordena la publicació del Reglament d’ajudes a l’esport, aprovat pel Govern a la sessió de data 12 de juliol del 2000.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Andorra la Vella, 12 de juliol del 2000

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament d’ajudes a l’esport

Exposició de motius

La Llei de l’esport de data 30 de juny de 1998 preveu la possibilitat que el ministeri competent en esports pugui fomentar els programes i les activitats que siguin coherents amb els criteris i les directrius de la política esportiva de l’Estat que desenvolupin les federacions esportives i el Comitè Olímpic Andorrà.

Les ajudes a l’esport poden consistir en prestacions o ajuts de caràcter econòmic, entre d’altres, i les associacions que les sol·liciten han de reunir els requisits establerts en la Llei de l’esport i en el criteris que es fixen en el present Reglament d’ajudes a l’esport federat i al Comitè Olímpic Andorrà.

En tot cas, les ajudes a l’esport estan supeditades a la consignació i la disponibilitat que estableix la Llei del pressupost. El seu atorgament s’ha d’ajustar a criteris d’equitat, i s’ha d’aplicar íntegrament al programa o l’activitat subvencionada.

Escoltat el Consell Andorrà de l’Esport i a proposta del Ministeri d’Educació, Joventut i Esports, el Govern, en la sessió de data 12 de juliol del 2000,..... ha aprovat el present Reglament.
Article 1
Objecte
L’objecte del present Reglament és l’establiment dels requisits que han de complir les associacions esportives, així com els esportistes, els tècnics i el Comitè Olímpic Andorrà (COA) per poder obtenir una ajuda pública.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.