Carregant...
 

Edicte


En compliment del que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’organització de l’Administració General, s’ordena la publicació del Reglament de la comissió jurídica esportiva, aprovat pel Govern a la sessió de data 28 de juny del 2000.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Andorra la Vella, 12 de juliol del 2000

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament de la comissió jurídica esportiva

Exposició de motius

La Llei de l’esport, del 30 de juny de 1998, va significar un punt d’inflexió en l’esdevenir del món de l’esport andorrà, per tal com ordena, reconeix i aclareix les competències que corresponen a cada infraestructura esportiva del país.

Els drets i les obligacions dels esportistes són també objecte de regulació d’aquesta Llei, i per tant, la creació de la Comissió Jurídica Esportiva culmina la voluntat del Consell General de disposar d’un òrgan col·legiat que, posant fi a la via administrativa, resolgui els recursos que puguin interposar-se contra les decisions dels òrgans directius de les federacions esportives, o les qüestions que per la seva transcendència dins l’activitat esportiva, hagi de tractar d’ofici o a instància del Govern.

La mateixa Llei indica que serà necessari establir per via reglamentària els mecanismes de funcionament intern de la Comissió, i també determinar els procediments, els terminis, la forma i les altres qüestions bàsiques que, amb la seva publicació, donaran la legitimitat exigible a les seves resolucions.

Amb aquesta finalitat, el Govern publica aquest Reglament intern de la Comissió Jurídica Esportiva.

Capítol I. Composició de la Comissió

Article 1

La Comissió Jurídica Esportiva està integrada per tres membres i un secretari, aquest darrer amb veu i sense vot, amb experiència acreditada en matèria esportiva. Els tres membres i el secretari són nomenats pel Govern, després de consulta prèvia del Consell Andorrà de l’Esport.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.