Carregant...
 

Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat per a la utilització de “.ad” com a element d’un nom de domini (Text refós per LesLleis.com)


Exposició de motius

Una adreça electrònica d’Internet segueix un esquema lògic conegut com “Unified Resource Locator” (URL) (localitzador uniforme de recursos) que especifica, en primer lloc, el protocol corresponent –com, per exemple, l´“Hypertext Transfer Protocol” (“http”)–, l’aplicació electrònica desitjada i, finalment, l’adreça concreta de l’ordinador amb el qual es vol comunicar.

Una adreça electrònica (URL) està formada per la descripció del protocol de comunicació i el nom de domini. Per exemple, a l’adreça electrònica del Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA) “http://www.sta.ad”, “http://” descriu el protocol de comunicació propi del sistema www (http://www.), i la resta de l’adreça “sta.ad” és el nom de domini.

Adreça electrònica (URL):
Image
Un codi de correu electrònic està format pel compte, el signe “@” i un nom de domini. Per exemple, al codi de correu electrònic de la Sra. Meritxell N, que pot ser “meritxelln25@andorra.ad”, “meritxelln25” és el compte i “andorra.ad” és el nom de domini.

Adreça de correu electrònic:
Image
El nom de domini està format per dos o més nivells:

el nom de domini de primer nivell o nom de domini primari, conegut internacionalment pel terme anglès “Top Level Domain” i per les sigles “TLD”, que en aquest exemple és el “.ad”;

el nom de domini de segon nivell, conegut internacionalment pel terme anglès “Second Level Domain” i per les sigles “SLD”, que en aquest cas és “sta”;

Nom de domini
Image
i, en certs casos, poden haver-hi subdominis entre el noms de domini primari i el de segon nivell, o poden haver-hi noms de domini de tercer nivell o altres nivells inferior al segon; en aquest Reglament es crea el subdomini “.nom” per als noms de domini per a usos privats, tant de persones físiques o jurídiques com d’associacions.

Nom de domini amb subdomini:
Image
El nom de domini que forma part de l’adreça electrònica opera sobre la base d’una jerarquia de nivells de domini. El Sistema de Noms de Domini, més conegut per les sigles en anglès DNS (Domain Name System), està jerarquitzat en nivells diferents. A dalt de tot de la jerarquia hi ha els noms de domini primari, que es poden dividir en dues categories: els noms de domini primaris genèrics (internacionalment coneguts per les sigles gTLD), i els noms de domini primaris corresponents a codis de país (internacionalment coneguts per les sigles ccTLD). Actualment hi ha 7 gTLD (“.com”,“.gov”, “.edu”, “.net”, “.mil”, “.org” i “.int”) i 243 ccTLD, cadascun dels quals porta un codi de país de dues lletres derivat de la Norma 3166 de l’Organització Internacional d’Estandardització (ISO-3166). El ccTLD “.ad” utilitza la forma abreujada del nom Principat d’Andorra estandarditzada segons la ISO 3166.
LesLleis.com

En l’actualitat, el Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA) és l’entitat responsable de l’assignació i el manteniment de noms de domini de segon nivell sota el nom de domini primari “.ad”.

En principi, els ccTLD són per ser utilitzats per persones físiques o jurídiques residents o establertes en un territori determinat que preveuen fer una utilització preferentment entre els usuaris d’aquest país, encara que la naturalesa global d’Internet fa que la seva utilització no sigui restringida a un àmbit territorial. En canvi, els gTLD són per a una utilització que en principi no està limitada per àmbits geogràfics.

La utilització d’un nom de domini sota el codi de país “.ad” comporta la utilització d’una forma abreujada del nom “Principat d’Andorra”, és a dir, la utilització d’un signe d’Estat, que pot arribar a ser una utilització en el comerç o com a element d’una marca. I en compliment de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat, la persona que desitja que li sigui assignat aquest nom de domini ha de disposar prèviament de l’autorització del Govern per a la utilització de ”.ad” com una forma abreujada del nom “Principat d’Andorra”.

Per evitar abusos i conflictes entre noms de domini sota el nom de domini primari “.ad” i signes distintius, el sol·licitant ha de complir una sèrie de requisits per assegurar la seva legitimació i l’existència de vies específiques per solucionar aquests conflictes.

Amb la finalitat de permetre en el món virtual la coexistència sota el nom de domini primari “.ad” de signes distintius, com marques per diferents productes o serveis o com marques i noms comercials, que coexisteixen en el món real, i evitar, per tant, conflictes entre usuaris legítims de signes idèntics, s’estableixen per a aquests casos uns requisits per atorgar l’autorització d’utilització de “.ad” per a un nom de domini idèntic a un nom de domini la utilització del qual ja s’ha autoritzat. Per preservar els drets de les empreses que realitzen la prestació d’un servei a través d’internet que és identificat per un nom que permet diferenciar els serveis d’aquesta empresa dels d’una altre empresa, la coexistència no es dona quan el sol·licitant del nom de domini és el primer a sol·licitar-lo i és titular d’una marca verbal per a serveis a internet idèntica al nom de domini sol·licitat.

Per evitar també pràctiques abusives, només es poden atorgar autoritzacions d’utilització de “.ad” fins a tres noms de domini per persona com a màxim (aquest límit, però, pot ser superat si es compleixen unes condicions determinades). Amb el mateix objectiu, l’autorització d’utilització de “.ad” com a nom de domini no és transferible, fet que impossibilita la transferència de noms de domini sota el domini primari “.ad”.

Per tal de facilitar la gestió d’un nombre elevat de comptes de correu electrònic, les entitats que controlen un servidor de correu electrònic, i que atorguen i mantenen aquests comptes, poden obtenir una autorització d’utilització d’un nom de domini sota el domini primari “.ad” com a servidor de correu electrònic, la qual cosa implica l’autorització d’atorgar comptes de correu electrònic sota aquest nom de domini si es compleixen unes condicions determinades.

Donades les particularitats relatives a la utilització de “.ad” en un nom de domini, a proposta del ministre de la Presidència i Economia, el Govern, en la sessió del dia 6 de setembre del 2000, aprova el present Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat per a la utilització de “.ad” com a element d’un nom de domini.

Índex
Capítol I. Disposicions generals
Regla 1. Definicions
Regla 2. Utilitzacions específiques de “.ad” objecte d’aquest Reglament
Capítol II. Sol·licitud d’autorització d’utilització de “.ad” en un nom de domini
Regla 3. Presentació de la sol·licitud d’autorització d’utilització
Regla 4. Contingut de la sol·licitud d’autorització d’utilització
Regla 5. Requisits que ha de complir el sol·licitant
Regla 6. Requisits que ha de complir el sol·licitant si el nom de domini és per a un servidor de correu electrònic
Capítol III. Examen de la sol·licitud d’autorització d’utilització de “.ad” en un nom de domini
Regla 7. Examen de la sol·licitud d’autorització d’utilització
Regla 8. Coexistència de noms de domini idèntics
Regla 9. Limitació del nombre d’autoritzacions d’utilització de noms de domini per persona
Regla 10. Emissió de l’autorització d’utilització
Capítol IV. Actualització, caducitat, renovació i anul·lació de l’autorització d’utilització de “.ad” en un nom de domini
Regla 11. Obligatorietat de comunicar el canvi de nom o d’adreça
Regla 12. Requisits que s’han de complir durant el període de vigència de l’autorització d’utilització
Regla 13. Caducitat de l’autorització d’utilització
Regla 14. Renovació de l’autorització d’utilització
Regla 15. Anul·lació de l’autorització d’utilització
Capítol V. Obligacions de l’entitat responsable d’assignar els noms de domini sota el nom de domini primari “.ad”
Regla 16. Obligacions de l’entitat responsable d’assignar els noms de domini sota el nom de domini primari “.ad”
Disposicions transitòries
Disposició final
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.