Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris


Exposició de motius

L’article 3 apartat 3 de la Llei dels agents i gestors immobiliaris, de data 15 de desembre del 2000, estableix que un dels requisits per obtenir l’autorització per actuar com a agent i gestor immobiliari és superar una prova d’aptitud que el Govern ha de convocar periòdicament en les condicions que estableixi reglamentàriament.

Aquesta prova ha d’anar dirigida a constatar, mitjançant criteris objectius i tècnics, que els aspirants a exercir aquesta professió tenen uns coneixements suficients de la realitat del país i del mercat immobiliari per indicar i orientar adequadament els clients en llur demanda de serveis en aquest sector.

Per complir aquests principis la prova d’aptitud s’organitza entorn del coneixement d’idiomes, de les institucions del país i de les particularitats del sector immobiliari. La prova és organitzada i realitzada conjuntament pel ministeri responsable del Departament de Comerç i pel Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris i una comissió de cinc persones, presidida pel ministre responsable de comerç o per la persona en qui delegui, que decideixen sobre el resultat.

A més, aquest Reglament desenvolupa altres articles de la Llei dels agents i gestors immobiliaris referents a l’obtenció de l’autorització d’exercici de la professió i la inscripció en el Registre de Comerç.

Pels motius anteriors, el Govern, en la sessió del 21 de març del 2001, aprova el Decret següent:
Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.