Carregant...
 


Llei dels agents i gestors immobiliaris


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de desembre del 2000 ha aprovat la següent:

llei dels agents i gestors immobiliaris

Exposició de motius

La complexitat, la transcendència i el creixement econòmics progressius de les activitats immobiliàries dels darrers anys han generat la necessitat de garantir el control i la qualitat de l’activitat en aquest sector, i han abocat aquest a comprometre’s en la millora del seu nivell professional i a agrupar-se de forma associativa.

Considerant que l’ordenació normativa de l’exercici d’aquesta professió, per la incidència, la repercussió i la transcendència social que té -tant pel que fa a la vessant interna del país com a les relacions externes-, requereix una supervisió eficaç i dinàmica, aquesta supervisió s’ha configurat en un règim d’autorització administrativa, en l’establiment d’un règim sancionador i en la creació d’un col·legi professional.

La regulació positiva d’una activitat professional i, en concret, la configuració d’un col·legi professional són totalment compatibles amb els principis constitucionals de la llibertat d’empresa, la iniciativa privada i la llibertat d’associació, d’acord amb la jurisprudència més recent del nostre país que s’empara en la capacitat estatal d’intervenció en l’ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer, per fer possible el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general.

D’altra banda, la configuració d’un col·legi professional no exclou la lliure concurrència d’altres associacions privades que puguin sorgir en defensa dels interessos dels membres del mateix sector, i respecte de les quals resulta plenament garantit l’exercici del dret negatiu d’associació.

Una de les funcions públiques més rellevants atribuïdes al col·legi professional d’aquest sector és la potestat disciplinària, que es fonamenta en la recerca de l’eficàcia i de la proporcionalitat, per contrastar la sanció penal que podria ser imposada a l’autor d’una infracció professional establerta en aquesta Llei. A més, s’hi estableixen les bases que fan possible el control deontològic de l’exercici de les professions d’aquest sector econòmic.

D’altra banda, l’exigència de determinats requisits econòmics, ètics i professionals per poder ser titular de l’autorització esmentada, pretén garantir que la professió s’ajusti al màxim als drets i les necessitats dels usuaris.

Finalment, resta exposar que l’exclusió de la professió de l’agent i gestor immobiliari de l’àmbit d’aplicació del Decret que regula l’exercici de les professions liberals obeeix essencialment a la necessitat de garantir legalment la continuïtat en l’exercici d’aquesta professió de totes les persones jurídiques que han estat exercint abans de la promulgació de la present Llei de diverses maneres.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.