Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança


Exposició de motius

La Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança aprovada el 14 de maig del 2002 preveu el desenvolupament de forma reglamentària de determinats aspectes regulats en la Llei.

El 3 de juliol del 2002, el Govern va aprovar el Reglament de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança, el qual estableix, entre altres, els models de les declaracions tributàries i de les declaracions dels pagaments a compte, així com els terminis i les condicions de la seva presentació al ministeri encarregat de les finances.

Havent-se consolidat l’aplicació i la gestió de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança, s’ha observat la possibilitat de modificar certs aspectes formals del Reglament per tal d’optimitzar la gestió comptable i financera de l’impost.

Així, s’ha considerat convenient fer coincidir la data límit de presentació de les declaracions tributàries i de les declaracions dels pagaments a compte de l’impost, amb l’acabament del trimestre natural. D’aquesta manera, s’aconsegueix una uniformitat entre el principi comptable de meritament i el principi pressupostari de caixa, la qual cosa permet adequar la imputació dels ingressos en els períodes de liquidació que corresponen.

Aquestes modificacions s’incorporen en el present Reglament que conté quatre articles i una disposició transitòria.

A proposta de la ministra de Finances el Govern, en la sessió del 30 de març del 2005, aprova el Reglament de modificació del Reglament de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança.
Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del reglament l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.