Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament d’accessibilitat, del 6 d’abril de 1995


Exposició de motius

L’aplicació del Reglament de modificació del Reglament d’accessibilitat, aprovat per Decret el 23 de novembre del 2005, i publicat al BOPA núm. 100 del 30 de novembre del mateix any, ha comportat alguns inconvenients que en fan aconsellable una expressió més específica.

Per això, a partir de l’entrada en vigor del present Reglament les disposicions de la norma europea EN 81-70 que van entrar en vigor amb l’aprovació del Reglament de modificació del 23 de novembre del 2005 només seran aplicables a les noves autoritzacions d’edificacions sotmeses a la normativa d’accessibilitat que incorporin aparells elevadors.

D’altra banda, atès que la Instrucció tècnica del Reglament d’aparells d’elevació referent a normes de seguretat per aparells verticals per a persones de mobilitat reduïda, aprovada el 24 d’octubre de 1996, publicada al BOPA núm. 74, del 6 de novembre, feia referència a alguns àmbits que no sembla prudent deixar sense regulació, també s’ha considerat convenient deixar sense efecte la disposició derogatòria d’aquesta Instrucció tècnica, perquè sigui vigent com a disposició reguladora de la matèria.

En definitiva, es confirma la vigència de les disposicions de la norma europea EN 81-70 però se’n matisa l’àmbit d’aplicació.

Per això, s’ha considerat més adequat derogar el Reglament modificador del 23 de novembre del 2005 i substituir-lo pel present Reglament.

Ateses aquestes consideracions, a proposta dels ministres d’Urbanisme i Ordenament Territorial i d’Economia, el Govern, en la sessió del 25 de gener del 2006,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.