Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de les eleccions al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS)


Exposició de motius

El títol III de la Llei reguladora de la gestió i organització administrativa de la Caixa Andorrana de Seguretat social estableix les normes d’aplicació a les eleccions al Consell d’Administració de la CASS, tot preveient un desplegament reglamentari de les modalitats pràctiques d’organització de les eleccions dels representants dels cotitzants que no es trobin expressament previstes en el text legal.

És en compliment d’aquest mandat legal que es promulgà en data 11 de febrer de 1998 el Reglament de les eleccions al Consell d’Administració de la CASS, on es desenvoluparen les regles d’aplicació al sistema electoral de la parapública, definides en funció de les pròpies especificitats de l’ens.

Tot i valorar positivament el conjunt de disposicions que s’adoptaren en aquell moment, s’observà que les facilitats aplicades per a l’exercici del dret de sufragi dels cotitzants, no van aportar els resultats esperats en les eleccions celebrades a partir d’aquesta data.

Per aquesta causa, el Govern, a petició i proposta del Consell d’Administració de la CASS, ha introduït en el reglament de referència noves modalitats de vot que potenciïn la participació electoral i, a la vegada, aproximin les condicions d’emissió del vot a la regulació que n’efectua la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum.

L’objectiu bàsic d’aquest text normatiu és, doncs, introduir el vot per “dipòsit” en termes semblants als que figuren en la Llei esmentada, desenvolupant les normes d’organització i de competència inherents a aquesta modalitat de vot.
LesLleis.com

Al mateix temps, es procedeix a suprimir el vot per procuració que no sembla una modalitat de vot compatible amb el caràcter personalíssim i indelegable del dret de sufragi i es corregeixen diverses deficiències de caràcter pràctic que incideixen en l’organització del procés electoral i que es constataren en les darreres eleccions.

Consegüentment, el Govern, en la sessió del 8 de març del 2006, aprova el present Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de les eleccions al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.