Carregant...
 

Decret que aprova la modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils


Exposició de motius

El Reglament del Registre de Societats Mercantils acompleix el mandat contingut en la disposició addicional segona de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada. El Registre de Societats Mercantils ha de satisfer una pluralitat de funcions que no es limiten a la merament informativa sobre les característiques essencials de les societats mercantils que s’hi han d’inscriure i que s’instrumenta mitjançant la publicitat formal (article 8). La pluralitat i la diversitat de les referides funcions desplegades pel Registre de Societats Mercantils deriven directament dels mandats continguts en nombrosos articles de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, que estableix els efectes de la inscripció registral de diversos actes i contractes (article 7).

Tanmateix, no és funció del Registre de Societats Mercantils el control de la legalitat dels actes i els contractes que hi tenen accés (article 7), ja que el control de la legalitat dels actes i contractes que ha d’autoritzar un notari en virtut de la Llei 20/2007, de 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, correspon al notari. Tampoc no és funció del Registre de Societats Mercantils la publicitat legal dels actes i els contractes inscrits, és a dir, garantir davant de tercers la invocabilitat de la informació que subministra el Registre, ja que no es tracta pròpiament d’un registre jurídic sinó més aviat d’un registre de caràcter administratiu, si bé té la singularitat que origina els mateixos efectes que atorguen nombrosos articles de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, a la inscripció. Ara bé, és imprescindible destacar que, en l’àmbit dels efectes que els articles de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada atorguen a la inscripció de diversos actes i contractes, es pot afirmar que el Registre de Societats Mercantils ha de contribuir de forma decisiva a augmentar la seguretat del tràfic jurídic mercantil. En aquest mateix sentit, cal destacar que també constitueix un factor de seguretat jurídica del tràfic jurídic mercantil el nou règim relatiu a la funció de certificació de denominacions que s’incorpora al Registre de Societats Mercantils i, en un sentit divers però relacionat, la nova funció de dipòsit dels comptes anuals de les societats anònimes i de responsabilitat limitada que pel fet de contribuir a augmentar la transparència dels mercats comportarà també un increment de la seva eficiència.

Per al compliment de la funció d’informació sobre les característiques essencials de les societats mercantils, el Registre de Societats Mercantils s’organitza mitjançant el sistema del full personal que s’ha d’obrir a cada societat mercantil en el Llibre d’inscripcions en el moment de practicar la inscripció relativa a la seva constitució. En aquest full s’han de practicar, posteriorment, les inscripcions dels actes i contractes establerts en el Reglament, de forma que en matèria d’inscripció regeix el principi de tipicitat. La funció de dipòsit dels comptes anuals es reflecteix mitjançant la pràctica d’una nota marginal en el full personal de la societat i mitjançant la nota dels assentaments corresponents al Llibre de dipòsit dels comptes anuals. Finalment, la funció de certificació de denominacions es compleix amb l’emissió de les certificacions sol·licitades corresponents i la funció de publicitat formal mitjançant la manifestació dels llibres i dels documents d’arxiu o d’una certificació lliurada pel Registre.


Atesa la possibilitat que el contingut dels articles 2 c), 46 i 51.4 pugui incórrer en un desbordament dels límits establerts legalment a la potestat reglamentària del Govern, es considera apropiat adoptar una nova redacció dels articles 2 c) i 51.4, i deixar sense efecte l’article 46.

Per raons de seguretat jurídica i amb la finalitat d’evitar la formalització d’un conflicte de competències davant del Tribunal Constitucional, es torna a publicar el Reglament del Registre de Societats Mercantils.

Consegüentment, a proposta del ministre d’Economia, el Govern, en la sessió del 26 de març del 2008, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aproven les modificacions del Reglament del Registre de Societats Mercantils, que entrarà en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.