Carregant...
 

Decret del 14 de gener del 2009, pel qual s’aprova el Reglament de modificació del Reglament del règim disciplinari dels centres penitenciaris de 29 d’octubre del 2008


Exposició de motius

El Títol III de la Llei 4/2007, del 22 de març, qualificada penitenciària regula el règim disciplinari dels centres penitenciaris, i que té com a objectiu preservar la seguretat interna i la convivència entre els interns i entre aquests interns i el personal al Servei del Centre o altres persones que hi accedeixin legalment, essent funció del reglament la de desenvolupar allò que disposa la norma i finalitzar el disseny del règim disciplinari. A tal efecte es va publicar el Decret de 29 d’octubre del 2008 pel qual s’aprovava el Reglament del règim disciplinari dels centres penitenciaris

No obstant això, en l’esmentat Reglament es van poder apreciar una sèrie d’incongruències que podien afectar a la seva correcta aplicació. Amb la finalitat de remoure aquests inconvenients, s’ha procedit a la modificació del text reglamentari. En aquest sentit, s’ha procedit a la quantificació dels danys per a la consideració d’infracció molt greu - lletra g) de l’article 2-, atorgant d’aquesta forma, major seguretat jurídica a totes les persones que tenen el deure d’observar o aplicar la norma. També s’han realitzat diferents supressions d’expressions per resultar supèrflues per a la comprensió de la norma, com és l’expressió “l’article esmentat” de l’apartat 2 de l’article 5; l’expressió “Reglament esmentat” de l’apartat 4 de l’article 17 i la supressió íntegra de la disposició final per resultar redundant amb el que disposa l’article únic del Decret. També s’ha realitzat l’addició de l’expressió “de l’article 5” en el segon paràgraf de l’article 7, amb la intenció de millorar la correcció de la redacció de l’esmentat precepte.

Així doncs, el text resultant de la modificació esdevé mimètic –exceptuant les modificacions esmentades- al text del 29 d’octubre del 2008.

Per últim, per a una millor comprensió de la norma, s’ha cregut convenient tornar a publicar íntegrament –incloent les modificacions esmentades- el Reglament del règim disciplinari dels centres penitenciaris.

A proposta del Ministeri de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió de data 14 de gener del 2009, aprova aquesta Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del Reglament del règim disciplinari dels centres penitenciaris, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de modificació del Reglament del règim disciplinari dels centres penitenciaris

Capítol primer. Les infraccions

Article 1
Tipus d’infraccions
Les infraccions disciplinàries comeses pels interns poden ser molt greus, greus i lleus.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.