Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

En data 1 d’abril del 2009 el Govern aprova el Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat, de conformitat amb el que estableix la Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions.

Compte tingut que el desenvolupament del registre i del Patronat es realitza fent ús de l’habilitació reglamentària, resulta obligat, per aquesta raó, que -a l’hora de donar resposta a la demanda ciutadana d’una regulació de les fundacions- el Govern tingui present en tot moment la realitat social i les necessitats que se’n deriven de la pròpia situació fàctica.

En aquest sentit, i amb la finalitat de facilitar al màxim tant la inscripció de les fundacions com els posteriors actes inscriptibles de les mateixes, s’aprova la present modificació del Reglament, que estableix la composició del Protectorat, i que suprimeix tant la Comissió Assessora del Protectorat, com la necessitat de verificació d’activitats de les fundacions i tot el procediment relatiu a la modificació estatutària, fusió i extinció de les mateixes.

A proposta del ministre d’Interior, el Govern, en la sessió del 1 de juliol del 2009,

Decreta
Article únic

Es modifica el Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.