Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

La disposició addicional segona de la Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical estableix que el Govern ha de crear, en el termini de tres mesos des que es publiqui, el Registre d’Organitzacions Sindicals a què es refereix l’article 7.

En compliment d’aquest mandat, el Govern aprova el Reglament pel qual es crea el Registre d’Organitzacions Sindicals i se’n regula l’organització i el funcionament, amb la finalitat de fer efectiu el dret a la llibertat sindical.

La finalitat del Registre d’Organitzacions Sindicals és donar publicitat a la constitució; a les normes estatutàries; als òrgans de representació, Govern i Administració; al règim econòmic i, en general, a tots els actes inscriptibles relacionats amb el funcionament i la vida de l’organització sindical, per donar garanties a les persones amb què es relacionen, ja sigui com a membres, ja sigui com a tercers, que hi contracten o realitzen qualsevol tipus de negoci jurídic.

La Llei qualificada de llibertat sindical preveu la creació del Registre d’Organitzacions Sindicals i el procediment d’inscripció i publicitat i els actes inscriptibles, i concreta que les organitzacions sindicals es regulen per la mateixa Llei i la resta de la normativa específica aplicable, en especial la Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000.

El Reglament del Registre d’Organitzacions Sindicals, d’acord amb les previsions legals, concreta les normes organitzatives i de funcionament intern del Registre per fer-lo operatiu i assegurar que estigui en situació de complir les funcions que li atorga la Llei. Seguint l’antecedent creat pel Reglament del Registre d’Associacions aprovat per decret l’1 d’agost del 2001, per possibilitar un funcionament eficient del Registre d’Organitzacions Sindicals, el present Reglament també ha pres com a criteris directors de la seva regulació la simplicitat, la flexibilitat i l’economia, i també la màxima concreció de les actuacions administratives que s’han de realitzar.

El Reglament preveu que el Registre es porti en un llibre principal, en què s’han d’anar practicant les inscripcions que corresponguin i, a l’ensems, preveu el format electrònic, amb la finalitat de portar-lo de manera més eficient.

De conformitat amb les condicions que estableix la Llei qualificada de llibertat sindical, el Reglament regula, amb detall, els diversos tipus d’assentaments que, per a cada organització sindical, s’han de practicar en el Registre (inicial, complementaris i de dissolució), els requisits necessaris per practicar-los i la documentació necessària per fer-ho. La concreció atorga una gran seguretat als ciutadans, que poden conèixer, amb exactitud, les actuacions que han de realitzar per inscriure les organitzacions que constitueixin i mantenir-ne el registre actualitzat.

Consegüentment, d’acord amb el mandat de la disposició addicional segona de la Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical, el Govern, a proposta de la ministra de Salut, Benestar i Treball, en la sessió del 22 de juliol del 2009, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.