Carregant...
 

Reglament d’impostos especials (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials i de la Llei 11/2010, del 22 d’abril, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, i desenvolupa les obligacions formals que han d’acomplir els obligats tributaris, i el sistema de gestió, de liquidació i de control dels impostos esmentats.

2. El compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament s’entén sense perjudici de les establertes en les lleis esmentades i altres disposicions que resultin aplicables.
Article 2. Operacions no subjectes

Els supòsits de no subjecció que estableix la Llei d’impostos especials es regulen d’acord amb la normativa duanera aplicable a cada règim duaner suspensiu.

Capítol segon. Obligacions dels obligats tributaris

Article 3. Obligats tributaris

Estan sotmeses a les obligacions establertes en aquest Reglament les persones físiques, les persones jurídiques i totes les entitats que tinguin la condició d’obligats tributaris d’acord amb el que estableix la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, i la Llei 11/2010, del 22 d’abril, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials.
Article 4. Obligacions formals

1. Per aplicació de l’article 32, apartat 1 a) de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, els destil·ladors i els refinadors han d’obtenir una autorització prèvia per dur a terme activitats amb productes obtinguts que estiguin subjectes a impostos especials, d’acord amb el que preveu l’article 5.

Segons aquest Reglament s’entén com a producte obtingut el que s’obté a partir de primeres matèries mitjançant una fermentació seguida o no de destil·lació, de refinatge o altres processos industrials, i que correspon a les característiques comercials i tècniques definides a l’autorització.

2. D’acord amb l’article 32, apartat 1 b), de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, els obligats tributaris han de donar una destinació a la mercaderia sotmesa a impostos especials en el moment en què es posen sota la subjecció de l’impost, en els mateixos termes i condicions que estableix la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana i els seus reglaments d’aplicació vigents.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.