Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

Vist que el Govern va aprovar el 8 d’abril del 2009 el Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital (BOPA núm. 28, any 21, del 15 d’abril del 2009);

Vist que la instal·lació i la reparació del tacògraf digital s’ha d’efectuar prop dels tallers autoritzats, i que el fet que un taller disposi d’una autorització per a la instal·lació i la reparació del tacògraf analògic no implica que disposi automàticament de l’autorització corresponent per instal·lar el tacògraf digital, ja que la tecnologia utilitzada ha canviat totalment;

El taller que desitja instal·lar i reparar tacògrafs digitals ha de sol·licitar una autorització al ministeri encarregat del transport, d’acord amb les disposicions del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, i adjuntar la documentació exigida als annexos 1 i 2 d’aquest Reglament.

D’altra banda, el taller autoritzat ha de disposar dels mitjans i els equipaments necessaris, que han de ser objecte dels controls i dels calibratges previstos a l’annex 2.

Pel que fa a la transferència de dades del tacògraf digital, el taller és l’encarregat de redactar un certificat de transferència o d’intransferència, d’acord amb el que preveu l’annex 3, que ha de lliurar al titular de l’empresa.

Vist que l’acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció dels vehicles de transports internacionals per carretera (AETR), al qual Andorra està adherida des del 12 d’agost de 1997, obliga tots els països membres a instal·lar el tacògraf digital als vehicles de nova matriculació;

Es proposa aprovar el Decret d’aprovació dels annexos 1, 2 i 3 del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

A proposta del Ministeri d’Economia i Finances, en execució de l’acord de Govern del 21 de juliol del 2010,

Decreta
Article únic
LesLleis.com

S’aproven els annexos 1, 2 i 3 del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.