Carregant...
 

Decret d’aprovació de la modificació del Reglament urbanístic


Preàmbul

La Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, estableix un nou marc regulador de l’urbanisme, complementat i desenvolupat reglamentàriament mitjançant el Reglament urbanístic, el Reglament de construcció i el Reglament d’urbanització. En aquest sentit, els articles 10 i 53 de la Llei estipulen que el Govern ha d’aprovar el Reglament urbanístic, en tant que instrument d’ordenació del Govern. En compliment d’aquests articles el Govern aprovà el 28 d’agost del 2002 el Reglament urbanístic.

El 28 de juliol d’enguany el M.I. Consell General ha aprovat la Llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny. Els objectius de la modificació legal són flexibilitzar la regulació dels Poups i els procediments de modificació dels mateixos, així com de la necessitat de cercar mecanismes que atenuïn els efectes de l’actual crisi econòmica, en el vessant de la construcció. La disposició final primera de la Llei fixa que en el termini màxim de dos mesos a partir de la data d’entrada en vigor el Govern ha d’aprovar les modificacions necessàries del Reglament urbanístic, del Reglament de construcció i del Reglament d’urbanització per fer-los conformes amb el nou text legal.

El Govern, en compliment del mandat legal, ha elaborat la modificació del Reglament urbanístic. L’abast de les modificacions introduïdes correspon als canvis normatius introduïts per la Llei, del 28 de juliol del 2011, de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, als que s’han afegit algunes petites rectificacions puntuals més, que obeeixen a la finalitat de corregir algunes determinacions concretes del Reglament que eren manifestament contràries a l’ordenament legal o a les regles de bona pràctica. Igualment s’han incorporat a l’articulat del Reglament, en la posició que pertoca dins del text, els articles del Reglament urbanístic establerts per la Disposició transitòria única del Reglament de construcció del 8 d’abril del 2009.

La modificació del Reglament urbanístic ha estat sotmesa a l’anàlisi de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, la qual l’ha informat favorablement.

La modificació del Reglament urbanístic manté el mateix índex d’articles, i amb els mateixos títols, que el Reglament aprovat el 28 d’agost del 2002. Tot i que els canvis introduïts en molts articles són petits, el fet que el nombre d’articles modificats sigui elevat justifica que s’aprovi i es publiqui íntegrament el nou Reglament, en forma de text que refon el Reglament original amb les rectificacions introduïdes.

Per això, a proposta del Ministre d’Economia i Territori, el Govern adopta el següent

Decret
Article únic

S’aprova la modificació del Reglament urbanístic, el qual entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.