Carregant...
 

Reglament d’aplicació de la Llei 95/2010, de l’impost sobre societats, i de la Llei 96/2010, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques


Títol I. Disposicions generals aplicables a l’impost sobre societats i a l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques

Capítol primer. Àmbit d’aplicació, obligats tributaris i entitats en règim d’atribució de rendes

Article 1
Àmbit d’aplicació
1. Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre societats i de la Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre la renda de les activitats econòmiques per la seva aplicació desenvolupa les obligacions formals que han d’acomplir els obligats tributaris d’aquests tributs, així com el sistema de gestió, de liquidació i de control dels Impostos esmentats.

2. El compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament s’entén sense perjudici de les establertes en les lleis esmentades i altres disposicions que resultin aplicables.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.