Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador del procediment de liquidació de les fundacions


Exposició de motius

Atesa la naturalesa que es dóna a les fundacions com a patrimoni afectat a un fi determinat, que ha de ser d’interès general, la seva extinció i el posterior procediment de liquidació del seu patrimoni planteja la necessitat d’establir uns criteris predeterminats, principalment referits al destí que s’ha de donar als seus béns. D’acord amb el marc normatiu establert a l’article 31 de la Llei 11/2008, de 12 de juny, de fundacions, el Reglament que s’aprova mitjançant aquest Decret regula el procediment de liquidació de les fundacions inscrites al Registre que s’extingeixen per les causes definides a la Llei de fundacions. D’altra banda, d’acord amb la disposició transitòria tercera d’aquest Reglament, el protectorat de l’Estat assumeix les funcions d’òrgan de liquidació de les fundacions constituïdes abans de l’entrada en vigor de la Llei 11/2008 que no s’hagin adaptat, amb potestat per emprendre tota mena d’actes jurídics destinats a liquidar el patrimoni fundacional.

Des del punt de vista formal, el Reglament s’articula en 9 articles, una disposició derogatòria i una disposició final. A l’articulat s’estableixen els criteris que cal seguir pel que fa a l’inici de la liquidació de les fundacions, als òrgans de liquidació i a les seves funcions, a la representació de les fundacions en estat de liquidació, al balanç i els deures de comptabilitat, al contingut de l’expedient de liquidació, als criteris de liquidació, a l’escriptura de liquidació i a la cancel·lació de la fundació. A la disposició derogatòria s’hi estableix la derogació de l’article 76 del Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat, així com de totes les normes de rang equivalent que s’oposin a aquest Reglament o el contradiguin. La disposició final fixa l’entrada en vigor del Reglament l’endemà de ser publicat.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió de l’11 de juliol del 2012, ha aprovat el Decret següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del procediment de liquidació de les fundacions.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.