Carregant...
 

Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions comunes

Article 1. Competència orgànica

1. És competència del Servei de Policia, en el marc del Servei d’Immigració, la tramitació i la instrucció de tots els expedients en relació amb les autoritzacions d’immigració de residència sense treball.

2. El director de la Policia ha d’elevar al ministre encarregat d’interior, o a la persona expressament delegada pel Govern a aquest efecte, els expedients administratius motivats de refús de concessió, de refús de renovació i d’anul·lació de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball perquè siguin resolts.

3. El Servei Mèdic d’Immigració és competent pel que fa a les visites mèdiques de les persones estrangeres que sol·liciten una autorització d’immigració de residència sense treball, ja sigui com a titulars principals, ja sigui com a persones a càrrec.

4. Els serveis competents garanteixen la confidencialitat de les dades aportades.
Article 2. Mitjans econòmics suficients

1. La persona que sol·licita, a títol principal, una autorització d’immigració de residència sense treball, ja sigui per a si mateixa, ja sigui per a altres persones al seu càrrec, ha de demostrar que disposa de recursos econòmics suficients per residir a Andorra durant tot el temps de vigència de l’autorització, tal com disposa l’article 90.b) de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració.

En tots els casos, la suficiència de recursos econòmics s’observa en funció d’una valoració dels recursos anyals, que han de superar d’un 300% el salari mínim anyal vigent pel que fa al titular principal, al qual s’ha d’afegir el 100% d’aquest indicador per a cadascuna de les persones a càrrec.

2. Aquest aspecte s’acredita, entre d’altres, mitjançant un certificat de pensió de jubilació i/o d’invalidesa, una declaració de renda de l’any anterior al darrer país de residència i les certificacions bancàries corresponents. El Govern es reserva el dret de sol·licitar qualsevol informació complementària.
Article 3. Assegurança

1. La persona que sol·licita, a títol principal, una autorització d’immigració de residència sense treball, ja sigui per a si mateixa i/o per a altres persones al seu càrrec, ha de presentar un document acreditatiu d’una assegurança que cobreixi de forma suficient i vàlida per al Principat d’Andorra qualsevol tipus de despesa mèdica o sanitària durant tot el període de vigència de les autoritzacions atorgades tant al titular principal com a les persones al seu càrrec, de conformitat amb el que preveu l’article 90.c) de la Llei 9/2012, de modificació de la Llei qualificada d’immigració.
LesLleis.com

2. Si, a títol excepcional, la pòlissa no cobreix tot el període de vigència de l’autorització d’immigració de residència sense treball, la persona sol·licitant ha de presentar una declaració jurada en la qual es compromet a renovar-la fins a la data de finalització de la seva autorització.
Article 4. Condició d’arrendatari o propietari de l’habitatge i condicions mínimes d’habitabilitat

1. L’acreditació de la condició d’arrendatari d’un habitatge referida a l’article 90.d) de la Llei 9/2012, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, es fa mitjançant el contracte d’arrendament corresponent. L’acreditació de la titularitat d’un habitatge, esmentada al mateix article, es fa mitjançant l’escriptura pública de propietat o el contracte privat de compravenda corresponent.

En cas que la persona sol·licitant hagi iniciat els tràmits per adquirir una unitat immobiliària, ha de presentar, en el moment de dipositar la seva sol·licitud, el compromís de compravenda corresponent. En aquest cas, la persona sol·licitant disposa d’un termini d’un (1) any, a comptar de la data de presentació de la sol·licitud de residència, per presentar la documentació prevista al paràgraf anterior.

La pèrdua de la condició de propietari o l’extinció de la relació arrendatícia pel que fa a l’habitatge comporta obligatòriament la presentació al Servei d’Immigració de la documentació acreditativa de la titularitat o l’arrendament d’un nou habitatge en un termini màxim d’un (1) mes.

2. La persona que desitgi obtenir una autorització d’immigració de residència sense treball ha de demostrar documentalment que l’habitatge reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.