Carregant...
 


Decret de modificació del Reglament d’adopció


Exposició de motius

L’adopció és una de les matèries que a nivell internacional ha provocat recentment més neguit davant el nombrosos casos de corrupció al voltant dels intermediaris que hi intervenen, el fet que la majoria dels països d’origen són estats amb greus dificultats socials, econòmiques i estructurals, així com l’aparició de noves fórmules de ser pares, com ara la subrogació, que mereixen una atenció especial i un debat aprofundit de la comunitat internacional, i molt especialment de la Conferència de l’Haia que, conjuntament amb el Consell d’Europa, regulen la cooperació en matèria d’adopció internacional.
LesLleis.com

Davant aquesta nova conjuntura, la darrera Comissió Especial sobre el funcionament pràctic del Conveni de l’Haia de 1993 relatiu a la protecció dels infants i a la cooperació en matèria d’adopció internacional que va tenir lloc del 17 al 25 de juny del 2010, a la qual hi va participar una delegació mixta dels ministeris encarregats dels Afers Internacionals i de la Salut i el Benestar en representació del Govern d’Andorra, va concentrar el debat en el segrest, la venda i el tràfic de menors dins de l’àmbit de l’adopció internacional; les adopcions privades i independents; la subrogació internacional (mares de lloguer); i els organismes acreditats, entre altres. En relació amb aquests darrer, la Conferència va presentar per a la consideració de tots els estats membres el projecte de guia de bones pràctiques núm. 2 anomenat “L’acreditació i els organismes acreditats per a l’adopció: principis generals i guia de bones pràctiques”, elaborada per l’Oficina Permanent de la Conferència de l’Haia en base a un qüestionari distribuït a tots els estats part.

El qüestionari va evidenciar el fet que existeix una gran varietat de procediments d’acreditació aplicats pels diferents estats. La Guia de bones pràctiques neix doncs, amb la voluntat d’homogeneïtzar criteris mínims acceptats per tothom i amb l’objectiu prioritari de garantir l’èxit de les adopcions internacionals. Cal ser conscient que al voltant de l’adopció internacional hi actuen un gran nombre d’actors que intervenen en diverses disciplines i que sovint escapen al control de les administracions perquè les seves actuacions es despleguen en un món absolutament globalitzat. Els organismes acreditats no són una excepció. Ocupen una posició privilegiada al mantenir una interacció constant, per una banda, amb les autoritats centrals d’ambdós països (el d’origen i el de recepció) i, d’altra banda i molt especialment, amb els futurs pares adoptius. De l’eficàcia i de la professionalitat de la seva gestió en depèn sovint el bon funcionament de tot el procés adoptiu.

El propòsit de la Conferència de l’Haia és comptar amb un recurs accessible, expressat en un llenguatge entenedor a la disposició de tots els estats membres, els organismes acreditats i tots els altres agents involucrats en l’adopció internacional. Els objectius són: 1) emfatitzar el fet que els principis i les obligacions del Conveni s’apliquen a tots els agents que hi participen; 2) aclarir les obligacions i els requisits del Conveni respecte de l’establiment i funcionament dels organismes acreditats; 3) promoure l’acceptació de superar els estàndards mínims del Conveni, 4) identificar les bones pràctiques per millorar les obligacions i els requisits dels organismes acreditats, i 5) proposar un sistema de criteris d’acreditació de referència que serveixin d’ajuda als estats membres per aconseguir una millor consistència en els estàndards i les pràctiques professionals del seus organismes acreditats

Andorra ha vingut incorporant de manera constant, especialment en la darrera modificació del Reglament d’adopció del 2006, les directives de la Conferència. D’aquí que avui en dia ens trobem davant la necessitat de continuar actualitzant els nous procediments incorporant-los al nostre ordenament jurídic, amb l’objectiu final de procurar la major protecció i el millor benestar possibles dels menors susceptibles de ser adoptats i de garantir el compliment de la legalitat del procés adoptiu.

El Reglament d’adopció de 29 de novembre del 2006, ja preveu en el seu article 5, que la Direcció de Serveis Socials pugui delegar a entitats o persones col·laboradores sense ànim de lucre i degudament acreditades pel Govern, entre altres, la tramitació de l’adopció al país d’origen del menor. Amb la modificació de l’article 6 del Reglament que es proposa, el Govern opta per acollir i incorporar la recomanació de la Conferència de l’Haia i aplicar els estàndards més alts per l’acreditació dels organismes a qui es pugui delegar la seva intervenció en un procés adoptiu.

A més, davant l’oportunitat de renovar el Reglament, s’han introduït canvis menors per facilitar la comprensió del text normatiu i per modificar certs equívocs tipogràfics observats durant la revisió del Reglament i que en cap cas modifiquen les disposicions recollides en la darrera modificació realitzada a l’any 2006.

Amb aquesta finalitat, i apreciant que el principi de seguretat jurídica aconsella la publicació íntegra del nou Reglament i la derogació del vigent;

A proposta dels ministres d’Afers Exteriors i de Salut i Benestar, i en execució de l’acord del Govern de data 3 de gener del 2013,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.