Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament del registre d’ocupació d’allotjaments turístics (ROAT)


El capítol tercer bis de la Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998, preveu l’obligació per als allotjaments turístics de tenir un Registre d’Ocupació de tots els seus usuaris.

Atès que, d’acord amb els articles 13 bis i 13 ter de la Llei esmentada, s’ha de fixar per via reglamentària la forma i el model del Registre d’ocupació d’allotjaments turístics i la freqüència en què els allotjaments turístics han de trametre la informació dels seus usuaris al Departament de Policia, així com el termini de conservació de la còpia dels documents d’identitat dels usuaris;
LesLleis.com

Atès que en la Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998, s’introdueix el capítol quart bis, en el qual es faculta el departament encarregat de l’elaboració d’estadístiques per tenir accés a dades anònimes, provinents del ministeri encarregat d’Interior, del ROAT;

Atès que en aquest sentit, s’ha optat per establir també per via reglamentària el procediment d’intercanvi d’informació complementària i opcional, que quedarà regulat mitjançant un contracte de col·laboració específic entre l’allotjament turístic i el departament encarregat de l’estadística pública i/o el departament encarregat del turisme;

A proposta dels ministres de Finances i Funció Pública, de Justícia i Interior, i de Turisme i Medi Ambient, el Govern, en la sessió del dia 6 de març del 2013, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.