Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el reglament de modificació del Reglament de regulació de l’activitat de generació elèctrica d’origen fotovoltaic en instal·lacions integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de baixa tensió, del 24 d’octubre del 2012


Exposició de motius

Les instal·lacions generadores d’energia solar fotovoltaica integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de baixa tensió han de contribuir a la producció nacional d’energia elèctrica i disminuir així la dependència energètica exterior.

Perquè la implementació d’aquestes instal·lacions generadores d’energia solar fotovoltaica es pugui dur a terme en les millors condicions d’eficàcia, s’introdueixen més criteris d’eficiència energètica en els requisits del Reglament de regulació de l’activitat de generació elèctrica d’origen fotovoltaic en instal·lacions integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de baixa tensió, del 24 d’octubre del 2012;
LesLleis.com

Així, l’article 2 Àmbit d’aplicació estableix, d’una banda, que les instal·lacions han d’estar ubicades en construccions tancades tot i que no és necessari restringir la implementació d’aquestes instal·lacions per la seva ubicació, ja que poden garantir els mateixos nivells d’eficiència energètica independentment de si estan ubicades en construccions obertes o tancades i, de l’altra, que en les edificacions cal que hi hagi un punt de subministrament elèctric amb una potència contractada mínima del 25% de la potència nominal de la instal·lació fotovoltaica que es pretén implantar. Tanmateix no cal limitar la seva potència màxima ja que aquesta queda condicionada per la limitació física de la superfície de captació disponible.

A fi de facilitar la tramitació administrativa de les instal·lacions fotovoltaiques es revisen els procediments i se’n fa una redacció més entenedora.

Quant als documents de l’annex, apartat 3.1 Condicions tècniques/qualitat/ seguretat del document número 2, estableix les potències màximes de les instal·lacions d’energia fotovoltaica en funció del nivell de la tensió d’alimentació emprat en l’edifici, però atenent que molts edificis encara estan subministrats amb energia elèctrica amb una tensió de 220 V trifàsica i que aquesta circumstància no està prevista en el Reglament, cal que es consideri també aquest nivell de tensió per evitar, en aquests casos, que es realitzin noves escomeses que comportarien un encariment innecessari de la instal·lació.

A propòsit del Contracte tècnic de cessió d’energia, identificat com a document número 5, al llarg del redactat es fa referència a l’annex regulador quan es tracta del Reglament de regulació. A més, es descriuen més detalladament les condicions econòmiques de la tarifa de compra de l’energia d’origen fotovoltaica així com l’entrada en vigor i la durada del contracte.

Als efectes de garantir la seguretat jurídica amb l’objecte de no dificultar el coneixement i la localització del dret aplicable es publica íntegrament el Reglament de regulació de l’activitat de generació elèctrica d’origen fotovoltaic en instal·lacions integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de baixa tensió amb les actuals modificacions integrades.

D’acord amb aquestes consideracions, el Govern, en la sessió del 13 de març del 2013, a proposta del ministre d’Economia i Territori
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.