Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament pel qual es regulen els centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris


Exposició de motius

La Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener, atribueix al Govern l’elaboració i l’execució de la política sanitària. Concretament, les lletres c i i de l’article 54 estableixen, respectivament, que és competència del Govern autoritzar l’obertura i la modificació de centres, serveis i establiments sanitaris i determinar-ne els requisits tècnics corresponents, així com fer-ne la inspecció.

El 18 de desembre de 1996 es va aprovar el Decret d’autorització administrativa sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, i el Reglament d’aplicació, que en fixa el procediment d’autorització i registre.

Aquesta eina reglamentària va permetre unificar els tràmits administratius necessaris per a l’autorització d’aquest tipus de centres, serveis o establiments. Alhora, el Registre representa una eina molt útil per disposar d’informació sobre els recursos sanitaris materials i personals del país.

En relació amb la segona part de l’article 54, lletra c de la Llei general de sanitat, cal desenvolupar reglamentàriament les condicions tècniques i sanitàries que han de complir els centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris.

En aquest Reglament s’inclouen els requisits tècnics, sanitaris, d’organització i de funcionament generals i comuns a tots. Un cop establerts els requisits tècnics, cal adaptar en conseqüència els procediments de vigilància i de control, tant els controls oficials com els controls interns que han de realitzar els mateixos professionals que exerceixen les activitats sanitàries i sociosanitàries.

Tot i que la responsabilitat dels actes sanitaris i sociosanitaris recau en els professionals que hi intervenen, l’Administració té el deure de supervisar el compliment dels requisits establerts a la normativa. El seguiment i la vigilància dels centres inclou, entre d’altres, les actuacions d’inspecció, la presa de mostres i la consulta de documentació relacionada amb les activitats de cada centre.

És necessari regular les condicions en què s’efectuen aquests procediments per garantir-ne l’eficàcia, la proporcionalitat dels controls i de les mesures adoptades, la confidencialitat de les actuacions, i els drets i els deures dels administrats i de l’Administració.

Igualment s’han incorporat en aquest Reglament algunes modificacions relatives als procediments administratius d’autorització i registre, que s’han considerat convenients d’acord amb l’experiència acumulada durant el període de vigència del Decret del 1996.

Vistes les consideracions exposades que fan necessària la regulació dels centres, els serveis i els establiments sanitaris;

A proposta del Ministeri de Salut i Benestar, el Govern, en la sessió del 17 de juliol del 2013,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.