Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de modificació del Reglament d’avaluació per a l’obtenció del certificat d’aptitud per a la llicència de caça


Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei de caça, del 13 d’abril del 2000;

Atesa la necessitat, d’acord amb la Llei de caça aprovada pel Consell General en la sessió del dia 13 d’abril del 2000, d’instaurar un sistema d’avaluació, convocant almenys una prova a l’any, sobre coneixements de fauna, hàbitats, utilització d’armes de foc i legislació en matèria de protecció del medi ambient, de caça i d’armes, el 21 de juliol del 2004 es va aprovar el Reglament d’avaluació per a l’obtenció del certificat d’aptitud per a la llicència de caça, que determina la necessitat d’aquesta avaluació per al lliurament de qualsevol llicència de caça per a persones que la sol·liciten per primera vegada i per a les persones a les quals els ha estat retirada per infracció de les disposicions de la Llei de caça;

Aquest Reglament desenvolupa i regula el sistema d’avaluació per a l’obtenció del certificat d’aptitud per a la llicència de caça, en els supòsits que ho requereix la Llei de caça, i la convalidació de les llicències de caça estrangeres.

S’ha constatat a la pràctica la conveniència de fer certes modificacions en el Reglament d’avaluació per a l’obtenció del certificat d’aptitud per a la llicència de caça perquè sigui més operatiu i adequat a la realitat. Aquestes modificacions afecten l’article 13. Per aquests motius es considera necessari modificar-lo.
LesLleis.com

La modificació de l’article 13 fa referència a la possibilitat que el candidat que no superi alguna de les proves teòriques en una convocatòria pugui conservar la nota de les proves superades per a convocatòries posteriors que se celebrin dintre del mateix any natural. Per raons de seguretat jurídica es publica íntegrament el Reglament de modificació del Reglament d’avaluació per a l’obtenció del certificat d’aptitud per a la llicència de caça.

A proposta del ministre de Turisme i Medi Ambient i d’acord amb el Govern, en la sessió de l’11 de setembre del 2013, s’acorda:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.