Carregant...
 

Decret de modificació del Decret del 05-12-2007 pel qual s’aprova el Reglament d’accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia, modificat pels Decrets del 19-12-2007 i de l’1-04-2009


El dia 5 de desembre del 2007 es va aprovar el Reglament d’accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia, amb la finalitat, segons es desprèn de l’exposició de motius, de regular els aspectes bàsics i específics de l’accés al Cos de Policia i de promoció interna dels seus membres, en el marc d’una nova etapa orientada a la professionalització i a la potenciació del capital humà del Cos esmentat, que prioritzés l’eficàcia, el rigor, la transparència i l’objectivitat en la gestió de la carrera professional dels seus membres.

En aquell moment, la darrera convocatòria de promoció interna en el Cos de Policia datava de l’any 1999, i els agents que hi havien ingressat després de l’any 1993 no havien tingut l’oportunitat de presentar-se a cap convocatòria de promoció interna a llocs de treball corresponents a escales o graus superiors. Així doncs, es va decidir implantar un sistema de carrera professional que garantís la consolidació d’un equip de comandament professionalitzat, capacitat i format, evitant la temporalitat dels graus, sense perjudici de la potestat de lliure designació dels càrrecs directius i dels caps dels serveis.

Aquest Reglament ha estat modificat en dos ocasions, concretament el 19 de desembre del 2007, en què es va afegir una nova disposició transitòria cinquena, i l’1 d’abril del 2009, en què es van modificar les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 18.

A l’empara del Reglament esmentat, i d’acord amb la circular interna 467/08, publicada el 14 de juliol del 2008, es va convocar un concurs oposició intern per a dos places de comissari de policia de nivell A1, amb la confecció prèvia del plec de bases corresponent, en què s’establia la composició del Comitè Tècnic de Selecció. El concurs esmentat va finalitzar amb el nomenament en període de formació de les dos persones que s’hi havien presentat i que havien assolit la puntuació requerida. Aquests nomenaments van ser objecte d’impugnació.

Concretament, el 2 de juliol del 2012, la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles va dictar una sentència, en el marc del autes enregistrats amb el número AD-0041-2/2012, instats per l’associació Col·lectiu de Funcionaris de la Policia d’Andorra, contra el Govern, entre d’altres. En mèrits d’aquesta sentència, s’anul·lava l’acord del Govern del 27 de maig del 2009 en què es nomenava amb caràcter definitiu els candidats del concurs seleccionats per a les places proposades, i s’ordenava la retroacció del procediment pel que fa a un dels candidats seleccionats, a l’efecte que el Comitè Tècnic de Selecció avalués novament la seva candidatura i formulés, si esqueia, la proposta de nomenament en període de formació, d’acord amb les disposicions de l’article 11 del Reglament d’accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia. Posteriorment, el 19 de juny del 2013, la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia va desestimar els recursos d’apel·lació interposats contra la sentència de primera instància, la qual va quedar per tant confirmada en tots els termes.

Així doncs, a l’efecte d’acomplir la sentència esmentada, la qual és ferma i executiva, caldria constituir novament el Comitè Tècnic de Selecció, en els termes indicats en el plec de bases de la convocatòria publicada l’1 d’agost del 2008. Tanmateix, atès el temps transcorregut des d’ençà, s’ha constatat que dos dels quatre càrrecs que integraven aquest Comitè, concretament els que n’assumien la presidència i la secretaria, es troben vacants o ja no existeixen, d’acord amb l’estructura organitzativa actual del Ministeri de Justícia i Interior i del mateix Cos de Policia. Per tant, en ressurt que s’hauria de constituir un nou Comitè Tècnic de Selecció que, sense perjudici de l’elecció de càrrecs distints dels que es troben vacants o ja no existeixen, fos conforme al contingut de l’article 7, apartat 1, del Reglament d’accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia i que, per tant, estigués compost per dos representants de la Policia designats pel director de la Policia, entre els funcionaris que pertanyin com a mínim al grau immediatament superior de la mateixa escala o de l’escala superior del lloc que es pretén cobrir, i per dos representants del ministeri responsable d’interior.

Tot i així, cal concloure que, tenint en compte que l’avaluació i la proposta de nomenament que ha d’efectuar el Comitè Tècnic de Selecció es correspon a una plaça de comissari de policia de nivell A1, no hi ha cap membre del Cos de Policia que ocupi un grau immediatament superior de la mateixa escala ni de l’escala superior del lloc que es pretén cobrir, la qual cosa fa impossible el compliment de l’article 7, apartat 1, del Reglament esmentat.

Consegüentment, atès que la voluntat i l’obligació del Govern és acomplir en els millors terminis possibles el pronunciament judicial al qual s’ha fet referència més amunt, en els termes que s’hi indiquen, esdevé imprescindible modificar l’apartat 1 de l’article 7 del Reglament d’accés i promoció interna dels membres del Cos de Policia, pel que fa al grau o a l’escala als quals han de pertànyer els funcionaris que representen la Policia en el Comitè Tècnic de Selecció i que són designats pel director del Cos de Policia. En efecte, i en cas que la plaça que s’hagi de cobrir es correspongui a un comissari de policia de nivell A1, cal introduir la possibilitat que els representants de la Policia en el Comitè Tècnic de Selecció puguin pertànyer al mateix grau de l’escala del lloc que es pretén cobrir, pel motiu que s’ha exposat anteriorment, perquè en cas contrari mai no serà possible constituir el Comitè referit quan la plaça que s’hagi de cobrir pertanyi a l’escala i al grau màxims en què s’estructura jeràrquicament el Cos de Policia.

D’altra banda, per esvair dubtes interpretatius i garantir la capacitació i l’experiència de les persones que es designin com a membres del Comitè Tècnic de Selecció per part del ministeri encarregat d’interior, s’ha considerat oportú detallar quines poden ser aquestes persones i palesar la necessitat que estiguin en disposició de complir adequadament les funcions que se’ls encomana en mèrits d’aquesta designació, a banda de regular a qui correspon la seva designació, punts que a hores d’ara no es preveuen. En aquest sentit, també s’ha introduït la possibilitat que la designació dels representants del Comitè la puguin efectuar no només el director del Cos de Policia i el ministre responsable d’interior, segons el cas, sinó també les persones en qui deleguin aquesta facultat; això ha de permetre evitar la paralització del procediment en cas d’absència o impossibilitat de les persones competents en primer lloc a aquest efecte.

Amb aquesta mateixa finalitat, s’ha previst la possibilitat de designar d’antuvi representants substituts dels representants designats com a titulars, de forma que si concorre qualsevol causa justificada i degudament acreditada que faci impossible de formar part del Comitè Tècnic de Selecció, o de continuar desenvolupant-hi les funcions que els són encomanades, no es produeixi una demora indesitjable i, fins i tot, una retroacció eventual del procés de selecció. Nogensmenys, s’ha incorporat la cautela que aquests membres substituts compleixin les condicions que també s’exigeixen per als membres titulars.

Igualment, s’ha previst la circumstància que algun representant designat al·legui la concurrència d’algun motiu d’incompatibilitat als efectes de formar part del Comitè Tècnic de Selecció, i s’ha previst el procediment que s’ha de seguir en aquest cas; en concret, com i quan s’ha de plantejar i resoldre aquesta qüestió.

Finalment, i sense perjudici de la modificació que s’ha comentat més amunt en relació amb els requeriments que han de complir els representants del Cos de Policia en el Comitè Tècnic de Selecció, quan la plaça que s’hagi de cobrir es correspongui a un comissari de policia de nivell A1 –la qual cosa ha de permetre a priori que la designació d’aquests representants es pugui dur a terme sense impediments–, hi ha la possibilitat, si bé excepcional, que en alguna ocasió no existeixi en el Cos de Policia cap funcionari que pertanyi a aquest grau o escala, o un grau immediatament superior de la mateixa escala o a una escala superior quan es tracti de cobrir una altra plaça diferent de la de comissió de policia de nivell A1, o que les úniques persones que compleixin les condicions esmentades estiguin incurses en causes d’incompatibilitat. Així doncs, aquestes eventuals circumstàncies futures, que aquest Reglament ha d’incloure i resoldre, aconsellen incorporar una norma de tancament que permeti recórrer al nomenament de persones alienes al Cos de Policia, perquè en cas contrari no es podria constituir el Comitè ni endegar el procés de provisió de places. Tanmateix, s’ha volgut que aquestes persones, igual que per als representants del ministeri encarregat d’interior, pertanyin a l’Administració i alhora tinguin capacitat i experiència suficient en la matèria, per tal que estiguin en disposició d’assumir les funcions encomanades de forma imparcial i rigorosa. I en aquest sentit, un cop introduïda aquesta norma de tancament, ja no és necessari mantenir la previsió que existeix actualment als efectes de poder incorporar experts externs quan el procés de selecció ho aconselli, motiu pel qual s’ha eliminat.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 18 de setembre del 2013, aprova la modificació de l’article 7, apartat 1, del Decret del 5-12-2007 pel qual s’aprova el Reglament d’accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.