Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de quota general d’autoritzacions de residència i treball, i d’autoritzacions de treball fronterer per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 5030, 5111, 5112 i 5113 de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO)


Exposició de motius

En aplicació de l’article 32 de la Constitució, l’Estat pot intervenir en l’ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer per fer possible, en el marc de l’economia de mercat, el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general. D’acord amb aquest precepte i tal com recull el text refós de la Llei qualificada d’immigració vigent, el Govern analitza les necessitats quantitatives i qualitatives de l’economia i de la societat andorranes en matèria d’immigració, i també la situació nacional del treball. A partir d’aquesta anàlisi, el Govern, d’acord amb les prioritats establertes per la política d’immigració, fixa per la via reglamentària les quotes d’immigració amb l’objectiu bàsic i ineludible d’afavorir la cohesió social mitjançant el desenvolupament equilibrat de la societat.

A partir de l’observació de la situació socioeconòmica actual i després d’haver consultat els agents productius del país, el Govern acorda ara un contingent reduït d’autoritzacions d’immigració (205 autoritzacions) per a un període determinat (fins al 30 d’abril del 2014). Amb l’objectiu de continuar vetllant pel creixement i el bon funcionament del mercat laboral, el Govern reitera la voluntat normativa del Reglament de quota general anterior, tenint en compte molt especialment la situació econòmica i social actual, difícil per a tots els sectors econòmics del Principat.

En efecte, aquesta situació econòmica i social aconsella no obrir el mercat laboral interior a més mà d’obra forana, atès que, d’acord amb la norma immigratòria, el Govern ha de privilegiar l’accés als llocs de treball dels nacionals andorrans i dels legalment residents, amb la finalitat d’afavorir la cohesió social. No obstant això, tal com s’ha insistit en diversos reglaments que s’han aprovat anteriorment, no es pot limitar la mà d’obra estrangera en termes absoluts, perquè les conseqüències que se’n derivin poden comportar efectes no volguts en l’actual conjuntura econòmica delicada, cosa que també s’ha tingut en compte en aquest Reglament.
LesLleis.com

A proposta del ministre de Justícia i Interior, i d’acord amb el Govern, en la sessió del 23 d’octubre del 2013,

Decreto
Article únic

L’aprovació del Reglament de quota general d’autoritzacions de residència i treball, i d’autoritzacions de treball fronterer per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 5030, 5111, 5112 i 5113 de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.