Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament de l’impost general indirecte


Exposició de motius

El 21 de juny del 2013, el Consell General va aprovar la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte. Aquesta Llei incorpora en el nostre ordenament jurídic el règim jurídic de l’impost general indirecte.

El 24 d’octubre del 2010, el Govern va aprovar el Reglament de desenvolupament de la Llei, que en particular desenvolupa aspectes de la Llei com la naturalesa i l’àmbit de l’aplicació de l’impost, les exempcions, el lloc de realització del fet generador, la base imposable, les devolucions, els règims especials, les obligacions formals dels obligats tributaris i la gestió de l’impost. Ha transcorregut pràcticament un any des de l’entrada en vigor de l’aplicació d’aquest impost i el Reglament ha estat modificat en alguna ocasió; entre altres aspectes s’han modificat obligacions declaratives i s’ha completat la informació dels formularis declaratius dels diferents períodes, de manera que esdevé innecessària la presentació de la declaració resum anual prevista en l’article 27 del Reglament.

Així doncs, es modifica l’article 27 del Reglament de l’impost general indirecte a fi de suprimir l’obligatorietat de presentar la declaració resum anual mitjançant el formulari 990.
LesLleis.com

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 27 de novembre del 2013, aprova aquesta modificació del Reglament de l’impost general indirecte.
Article únic

S’aprova la modificació del Reglament de l’impost general indirecte, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.