Carregant...
 

Reglament regulador del Servei d’Immigració (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte regular:
LesLleis.com

a) La composició, les competències i el funcionament del Servei d’Immigració.
b) L’ordenació del Registre Central d’Immigració.
c) La determinació dels requisits documentals necessaris per presentar les sol·licituds en matèria d’immigració.
d) El termini per abandonar el territori andorrà.
e) El règim de pagament de les taxes en matèria d’immigració.

Article 2. Principis generals de funcionament del Servei d’Immigració

Els principis generals de funcionament del Servei d’Immigració són els següents:

a) El respecte del principi de legalitat.
b) La racionalitat i l’eficàcia en els procediments.
c) La transparència en l’actuació administrativa.
d) L’objectivitat i la imparcialitat en el tractament de les sol·licituds i dels expedients.
e) La confidencialitat en el tractament de les dades personals.

Article 3. Composició del Servei d’Immigració

El Servei d’Immigració es compon per personal adscrit al Departament de Policia amb competències en matèria d’immigració i per personal adscrit al Departament d’Immigració. La direcció conjunta del Servei d’Immigració correspon al director del Departament de Policia i al director del Departament d’Immigració, sota la tutela i la coordinació del ministre encarregat d’interior.
Article 4. Competències i funcions del Servei d’Immigració

Les competències i les funcions del Servei d’Immigració són les següents:

a) Informar les persones estrangeres, residents o no residents, i les persones que desitgen contractar un treballador estranger, dels drets i les obligacions en matèria d’immigració.
b) Gestionar les quotes d’immigració i informar el ministre encarregat d’interior, o la persona delegada, de la situació de les quotes d’immigració vigents i de la seva gestió.
c) Facilitar al ministre encarregat d’interior, o a la persona delegada, totes les dades, els informes i els estudis que puguin ser d’utilitat per elaborar les quotes d’immigració, així com qualsevol altra informació que el ministre o la persona delegada demani.
d) Tramitar i instruir totes les sol·licituds d’autorització d’immigració.
e) Concedir i renovar les autoritzacions d’immigració.
f) Gestionar el Registre Central d’Immigració i proveir-lo de la informació pertinent en matèria d’immigració de conformitat amb les disposicions legals vigents.
g) Lliurar els certificats d’inscripció i de baixa del Registre Central d’Immigració.
h) Constatar les situacions irregulars eventuals legalment definides en matèria d’immigració i la comissió de les infraccions previstes al títol XIV de la Llei qualificada d’immigració vigent, així com incoar i instruir els procediments corresponents.
i) Recaptar les taxes establertes legalment en matèria d’immigració.
j) Col·laborar amb la resta d’organismes públics i privats amb finalitats vinculades a la immigració, i en particular amb el Servei d’Ocupació.
k) Exercir totes les competències que li atorga la Llei qualificada d’immigració vigent.

Article 5. Competències del Departament d’Immigració

Les competències del Departament d’Immigració són les següents:

a) Tramitar totes les sol·licituds i instruir els expedients en matèria d’immigració, en els aspectes relacionats amb l’àmbit laboral.
b) Constatar el resultat de les revisions mèdiques.
c) Gestionar i aplicar els reglaments de quotes d’immigració.
d) Informar sobre els resultats de la gestió de les quotes d’immigració.
e) Elaborar estudis i informes destinats a facilitar la determinació de quotes d’immigració futures.
f) Exercir totes les competències que, de conformitat amb la normativa vigent i de forma complementària amb les del Departament de Policia, siguin pròpies del Servei d’Immigració.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.