Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de reconeixement de titulacions i de convalidació de períodes d’estudis d’ensenyament superior


Exposició de motius

Arran de la integració a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, el Principat d’Andorra va signar el Conveni de Lisboa sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l’ensenyament superior a la regió europea de l’any 1997 i va iniciar, l’any 2009, l’adequació del seu ordenament jurídic en matèria de reconeixement de titulacions i de convalidació de períodes d’estudis estrangers d’ensenyament superior, d’acord amb els principis rectors d’aquest acord.

Els trets particulars del Principat d’Andorra provoquen d’una banda, que un nombre molt elevat d’estudiants hagin de cursar els seus estudis d’ensenyament superior a l’estranger i, de l’altra, que el país aculli professionals estrangers qualificats que s’hi volen instal·lar.

Enguany, amb la recent entrada en vigor de la Llei 26/2013 de modificació de la Llei 6/2008 d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, es fa necessària una revisió del Reglament de reconeixement de titulacions de l’any 2009 per adequar-lo a la nova normativa i a les circumstàncies econòmiques i socials del Principat.

Això fa que sigui convenient implementar un sistema de reconeixement de titulacions àgil i eficient, que abasti el reconeixement acadèmic i professional en tota la seva dimensió i que estigui completament basat en el text revisat de la Recomanació sobre els procediments i criteris per a l’avaluació dels títols i períodes d’estudis estrangers, aprovada en la cinquena reunió del Conveni de Lisboa de reconeixement l’any 2010.

La Llei 12/2008, d’ordenació de l’ensenyament superior, estableix que correspon al Govern el reconeixement oficial de les titulacions acadèmiques. El ministeri encarregat de l’ensenyament superior assumeix aquesta funció i actua com a Centre ENIC, Xarxa Europea de Centres d’Informació.

La informació és cabdal per afavorir la mobilitat internacional dels estudiants i professionals i assegurar-se que les qualificacions obtingudes són reconegudes als països signataris del conveni i a altres països del món.

Els centres ENIC han de ser els principals proveïdors d’informació sobre el sistema d’ensenyament superior local, els sistemes estrangers i també sobre el reconeixement de titulacions. Aquesta informació ha de ser actualitzada, clara, precisa, pertinent, fàcilment accessible i adaptada en tot moment a un públic divers, com ara: estudiants i pares, administracions públiques, agències d’avaluació de la qualitat, institucions d’ensenyament superior i altres organitzacions d’aquest àmbit, contractants o ocupadors, col·lectius professionals, altres centres nacionals d’informació i qualsevol altra persona o institució nacional o internacional interessada en les qualificacions d’ensenyament superior.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta de la ministra d’Educació i Joventut, el Govern, en la sessió del 26 de febrer del 2014, ha aprovat aquest Decret amb el contingut següent:

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.