Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador del procediment administratiu sancionador del règim disciplinari de l’exercici de les professions titulades


Exposició de motius

L’article 11 de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, ja definia els conceptes d’intrusisme, d’actuació professional irregular i de competència deslleial, i alhora establia que els actes d’aquesta naturalesa havien de ser comunicats al Govern i al col·legi o l’associació professional corresponent. Posteriorment, d’acord amb l’article 15 de la Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, s’ha modificat parcialment l’article ressenyat anteriorment, a l’efecte de precisar que, si bé aquests actes s’han de fer avinents al Govern i al col·legi o l’associació professional corresponent, cal fer-ho en aquest darrer supòsit quan es tracta de professions col·legiades o associades. D’altra banda, també s’ha palesat que la comunicació mencionada ho és per tal d’adoptar les mesures que, en el marc de les competències que té atribuïdes el destinatari que escaigui, siguin necessàries per fer cessar i prevenir eventualment aquestes conductes, sense perjudici de la responsabilitat penal que se’n pugui derivar. Per tant, el nou article 11 ja no preveu simplement l’obligació de fer saber els actes d’intrusisme i les actuacions professionals irregulars, sinó que també estableix el corol·lari lògic que l’Administració o la corporació pública competent, segons el cas, actuï a fi de posar remei o evitar la reiteració d’aquests actes. I aquesta actuació necessària s’ha d’articular, entre altres mecanismes, mitjançant l’aplicació del règim disciplinari i de la potestat sancionadora que en dimana, que la mateixa Llei 6/2008 defineix i regula.

En efecte, l’article 43 de la Llei 6/2008 disposa en l’apartat 1 que les actuacions professionals que no compleixin les previsions que s’hi estableixen, com també les normes específiques que regulen l’exercici de cada professió, poden ser sancionades en els termes del títol IV, que regula el règim disciplinari. D’altra banda, l’apartat 2 de l’article 43, que també s’ha modificat mitjançant l’article 27 de la Llei 26/2013, així com l’apartat 3, defineixen quin és l’òrgan que en cada cas ha d’exercir el règim disciplinari: el Govern si es tracta de professions titulades no col·legiades, de professions col·legiades respecte de les quals no existeix col·legi, o de professionals que, tot i existir col·legi i tenir l’obligació d’estar col·legiats, no la compleixen; i els òrgans de govern dels col·legis professionals si es tracta dels seus professionals col·legiats.

En qualsevol cas, malgrat que el capítol primer del títol IV de la Llei 6/2008 reguli el règim disciplinari de l’exercici de les professions titulades, a través de la classificació, la graduació i la tipificació de les infraccions i de les sancions corresponents, i de l’establiment de les normes aplicables en matèria de prescripció, recursos, mesures provisionals i execució, només defineix els principis bàsics i fonamentals del procediment sancionador. En aquest sentit, l’apartat 3 de l’article 53 fa palès que les disposicions reglamentàries dictades en aplicació de la Llei 6/2008 han de desenvolupar el procediment sancionador, i és en compliment d’aquest mandat, i també d’acord amb l’habilitació que conté la disposició final primera de la Llei 26/2013, que s’ha elaborat el Reglament regulador del procediment administratiu sancionador del règim disciplinari de l’exercici de les professions titulades.

Aquest Reglament és aplicable quan les potestats disciplinàries en matèria d’exercici de les professions titulades corresponen al Govern, segons preveu l’article 43.2 de la Llei. En aquest sentit, després d’establir l’objecte i l’àmbit d’aplicació en els termes indicats, i de reprendre o precisar les definicions que es troben als articles 11 i 43 de la Llei, el Reglament preveu quin és l’òrgan competent per incoar, tramitar i resoldre el procediment sancionador. S’ha considerat oportú que aquesta competència no recaigui sempre en el mateix ministeri, sinó que l’assumeixi el ministeri que correspongui segons el tipus i les característiques de la professió titulada, la qual cosa ha de permetre instruir i resoldre el procediment per part de l’òrgan que disposa de la competència tècnica i dels mitjans necessaris per fer-ho amb les millors garanties i coneixements. Seguidament, la norma reglamentària regula de forma cronològica les diferents fases del procediment sancionador, i detalla en conseqüència l’inici del procediment, sigui a instància de part, sigui d’ofici; la possibilitat d’obrir una fase d’informació preliminar; el nomenament de l’instructor i la concurrència eventual de supòsits d’incompatibilitat; els motius i els efectes de la suspensió eventual de la tramitació de l’expedient; el desenvolupament de la fase d’instrucció; la possibilitat de dur a terme una instrucció abreujada si la infracció es qualifica com a lleu; la resolució de l’expedient; les mesures cautelars que es poden adoptar, sigui amb caràcter provisional, sigui en la resolució que posa fi a l’expedient, i el règim de recursos. Finalment, el Reglament també incideix en la possible concurrència del règim disciplinari que derivi de la relació estatutària o contractual del professional expedientat, així com les conseqüències de l’incompliment dels terminis durant la tramitació de l’expedient sancionador.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 4 de juny del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent.
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del procediment administratiu sancionador del règim disciplinari de l’exercici de les professions titulades, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.