Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de creació de la Direcció assistencial i la Direcció econòmica i de recursos generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS)


Exposició de motius

El 23 de desembre de 1986 s’aprovava la Llei de creació del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), que en virtut del que s’estableix al seu article 1, esdevenia l’entitat parapública a la que se li atribuïa la gestió i administració de tots els recursos públics –humans, materials i financers- dedicats a l’atenció sanitària.

Per dur a terme les seves funcions el SAAS s’estructurava d’acord amb l’establert en l’article 4 de la mateixa llei, en diferents òrgans de direcció i de gestió formats pel seu Consell Directiu, la Direcció general i el Consell de Gestió i tres unitats organitzatives bàsiques, el Centre Hospitalari Andorrà (CHA), el Servei d’Atenció Primària i la Inspecció Sanitària.

D’altra banda, amb el transcurs del temps i en virtut de que s’estableix a l’article 2.4 de la mateixa llei, el SAAS ha anat assumint altres funcions que li han estat delegades expressament pel Govern, entre les quals en destaca la gestió i administració del centre sociosanitari El Cedre.

Així doncs, des de la seva creació han estat diversos els reglaments i altres normes de funcionament intern que s’han aprovat en relació al desenvolupament de les funcions que se li atribuïen al SAAS i en els què s’han regulat, entre molts altres aspectes, la progressiva creació de diversos càrrecs i figures de comandament amb responsabilitat, ja sigui tant en l’àmbit assistencial, com també en l’àmbit de la gestió dels recursos econòmics i financers i altres processos de suport no assistencial de les diferents unitats organitzatives i els respectius serveis que avui conformen el SAAS.

Aquest desplegament reglamentari ha comportat també la creació de diversos càrrecs directius per cadascuna de les unitats organitzatives, creant estructures que al llarg del temps han tendit malauradament a la dispersió, que han fet que el SAAS, en tant que institució única, actualment tingui un model de funcionament completament heterogeni amb models i pautes de gestió sovint extremadament distants i diferents.

Aquesta realitat comporta la necessitat de crear una nova estructura directiva institucional que recollint els principis ja establerts en la mateixa llei de creació del SAAS i en particular a l’establert en els apartats a) i b) del seu article 3 promogui una organització basada en la simplificació, la racionalització, l’eficàcia i la coordinació dels seus recursos a fi de poder realment promoure una actuació basada en criteris de planificació i avaluació continuada que han de permetre un desenvolupament homogeni dels seus serveis dedicats a la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris.

D’altra banda aquesta reestructuració directiva es duu a terme dins el marc de les accions previstes en el marc del desplegament de la reforma del sistema de salut i protecció social que es troba en curs, en tant que actuació dirigida a iniciar el redimensionament del SAAS a fi de que aquest, en tant que gestor del proveïment de serveis assistencials sanitaris i sociosanitaris públics, pugui iniciar un procés de transició perquè les seves estructures s’adaptin al nou model assistencial d’atenció sanitària i social, que té com a objectiu principal, millorar la coordinació entre els diferents nivells que conformen el conjunt de la xarxa assistencial, potenciant l’atenció de proximitat i per tant l’atenció primària, com a eix principal d’accés al sistema.

En aquest context, el present reglament té com a finalitat crear una estructura directiva de l’àrea assistencial i dels òrgans de gestió econòmica i altres recursos de suport no assistencial i de serveis generals del SAAS, que doni una cobertura homogènia, coordinada i transversal a totes les seves unitats organitzatives.

A proposta del Ministeri de Salut i Benestar i previ acord del Consell Directiu del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària de 21 d’agost del 2014, el Govern, en la seva sessió de 27 d’agost del 2014,

Decreta
Article únic

Aprovar el Reglament de creació de la Direcció assistencial i de la Direcció econòmica i de recursos generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), que entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial el Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.