Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament d’introducció i sortida de mercaderies per la frontera amb França


Exposició de motius

Vist el Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als despatxos de controls nacionals juxtaposats, signat a París l’11 de desembre del 2001;

Vistos els articles 47 i 48 de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana, amb els quals es regula la introducció de mercaderies al territori duaner del Principat d’Andorra;

Vista la Llei de control de les mercaderies sensibles, del 4 de març de 1999;

Vist el Reglament d’introducció i sortida de mercaderies per la frontera amb França, del 3 de març del 2004, modificat pels reglaments de modificació del 18 de novembre del 2009 i del 28 d’abril del 2010;

Atès que com a conseqüència de la desaparició de l’antic edifici de la Duana del Pas de la Casa és necessari habilitar un nou despatx per a les persones que hagin d’efectuar tràmits duaners per exportar mercaderies sensibles en el qual puguin presentar la declaració d’exportació i la mercaderia;

Vista l’estreta col·laboració entre el Servei de Policia i la Duana en relació amb les tasques de control de les mercaderies sensibles, es designa el despatx de Policia del Pas de la Casa com a despatx habilitat per presentar la mercaderia i la declaració d’exportació.

Per tal de garantir la seguretat jurídica, s’aprova novament el Reglament d’introducció i sortida de mercaderies per la frontera amb França.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 10 de setembre del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament d’introducció i sortida de mercaderies per la frontera amb França, que entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Disposició derogatòria

Es deroga el Reglament d’introducció i sortida de mercaderies per la frontera amb França, del 3 de març del 2004, i els seus reglaments de modificació del 18 de novembre del 2009 i del 28 d’abril del 2010.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.