Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament referent a la regulació dels convenis per a la coordinació de les activitats estadístiques entre els organismes del Sistema estadístic, i la creació i la regulació del seu Registre


Exposició de motius

La Llei 2/2013 de la funció de l’estadística pública, en l’article 19, referent a la coordinació i la cooperació, estableix com l’activitat estadística s’ha d’adequar als principis d’estricta coordinació de l’activitat estadística interna i de promoció de la cooperació i la col·laboració externa, a través dels convenis i els acords en matèria estadística entre el Departament d’Estadística i altres administracions públiques, organismes públics i parapúbliques i ens privats, amb el fi de garantir la màxima utilització de l’activitat estadística d’interès comú i d’evitar la duplicitat innecessària d’aquestes operacions.

El capítol quart de la Llei esmentada estableix el Sistema estadístic d’Andorra com l’organització formada pel conjunt d’institucions i òrgans que duen a terme les activitats estadístiques i pels processos de relació entre les mateixes institucions, que de forma conjunta generen com a resultat les estadístiques públiques del país. Alhora la Llei dota el Departament d’Estadística del Govern del marc legal i competencial per a la coordinació estadística, l’execució de l’activitat estadística, l’homogeneïtzació metodològica, la producció i la difusió de l’estadística oficial del Principat.

Atesa la complexitat de l’activitat estadística pública d’interès a Andorra, i per tant atesa la complexitat que suposa coordinar l’activitat estadística entre les diverses institucions del Principat que duen a terme les activitats estadístiques, aquest Reglament estableix com s’han d’efectuar els convenis de col·laboració estadística per assegurar la coordinació entre els organismes del Sistema estadístic, tal com estableixen els articles 19 i 37.6 de la Llei 2/2013 de la funció de l’estadística pública.

L’objectiu d’aquest Reglament consisteix a esdevenir el marc legal necessari per garantir l’execució, de forma coordinada entre els organismes del Sistema estadístic, de totes les activitats estadístiques incloses en els plans d’estadística. Execució que s’ha de realitzar en compliment dels principis de l’estadística oficial a fi de mantenir la confiança amb les estadístiques públiques.

Així, la finalitat d’aquest Reglament és aconseguir que els convenis entre el Departament d’Estadística i la resta d’organismes que integrin el Sistema estadístic del Principat siguin l’eina de concreció de la coordinació de les activitats estadístiques, per aconseguir aplicacions coordinades per a la normalització metodològica, la unificació de requisits tècnics de l’activitat estadística, i l’aplicació de les normes tècniques generals sobre conceptes, definicions, mòduls estadístics, classificacions, nomenclatures i codis per a la classificació de dades que permetin homogeneïtzar les dades estadístiques, per tal de garantir la comparació i la integració de les dades i els resultats de tot el Sistema estadístic del país.

Amb aquest Decret es regula, d’una banda, com han de ser els convenis entre els organismes del Sistema estadístic, i n’estableix tant els continguts mínims com el secret estadístic i la protecció de les dades personals que siguin objecte de les activitats estadístiques. D’altra banda, amb la creació del Registre de convenis entre els organismes del Sistema estadístic, s’assegura donar publicitat i transparència de l’activitat estadística pública del Principat.

A aquest efecte, el Reglament s’estructura en tres capítols intitulats “Disposicions generals”, “Registre de convenis entre els organismes del Sistema estadístic” i “Règim sancionador”. El primer capítol se centra principalment en l’objecte i l’àmbit d’aplicació del Reglament, en les definicions i la tipologia de convenis, en l’àmbit subjectiu i el contingut mínim dels convenis.

El segon capítol està dedicat específicament a la creació, l’organització, la inscripció i la publicitat del Registre de convenis entre els organismes del Sistema estadístic.

El tercer capítol es dedica a les infraccions i al règim sancionador que se’n deriva.

A proposta del Ministeri de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 8 d’octubre del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.