Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2014-2015 en el sector de les agències de viatges


L’aprovació d’una quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals vinculades a l’època hivernal, a l’empara del que estableix l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, es justifica per l’augment de l’activitat productiva que experimenta el Principat d’Andorra durant aquest període. Així doncs, aquest caràcter marcadament estacional fa necessària l’aprovació del contingent d’immigració que s’estableix en aquest Reglament, tenint en compte que l’ocupació laboral de caràcter indefinit en l’àmbit de les agències de viatges no és equiparable amb les contractacions que s’hi efectuen amb motiu de la temporada de neu.

En els reglaments de quota aprovats els anys anteriors, el Govern va adoptar una actitud prudent, previsora i d’observació del mercat de treball nacional i de l’economia, que travessaven dificultats evidents. En aquest sentit, malgrat que en el darrer any la situació socioeconòmica sembla haver millorat i, en concret, ha disminuït significativament el nombre de persones inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de treball, la recuperació incipient obliga al Govern a seguir mantenint aquesta mateixa posició, sense que això suposi desatendre les necessitats més immediates del sector productiu interessat.

Així doncs, per elaborar el contingent de quota que estableix aquest Reglament, el Govern ha pres en consideració les dades de què disposa el Servei d’Ocupació, arran de les quals es pot afirmar que amb les persones que hi ha registrades, és a dir les persones que cerquen feina i les persones que pretenen una millora en l’ocupació laboral, no es poden satisfer totes les necessitats que requereix el mercat laboral andorrà durant la campanya hivernal, però que tampoc no és aconsellable permetre l’entrada excessiva de treballadors forans. D’aquesta manera, es referma el compromís de prioritzar l’accés a l’ocupació de les persones nacionals o residents que estan en situació de recerca o millora de treball, tal com exigeix l’apartat 3 de l’article 23 la norma immigratòria, tot conciliant aquesta prioritat amb la satisfacció, en la mesura en què és possible, de les necessitats de treballadors que experimenten les agències de viatges durant la temporada d’hivern, cabdal per a la bona marxa de l’economia productiva del Principat d’Andorra.

Aquest Reglament es desglossa en deu articles que en defineixen l’objecte i les activitats laborals concernides; fixen el nombre d’autoritzacions que són objecte de la quota especial aprovada, des d’una perspectiva global d’una banda, i empresarial d’altra banda, i les condicions per a la concessió; incideixen en els requisits salarial, de titulació i d’experiència, així com en el visats i les despeses de repatriació; determinen la possibilitat excepcional d’ampliar el nombre d’autoritzacions, i regulen el termini de presentació de les sol·licituds, la vigència de les autoritzacions concedides i les vicissituds derivades del canvi de lloc treball. Finalment, el Reglament consta d’un annex amb dues taules que estableixen la classificació salarial de les ocupacions concretes que s’encabeixen en la quota especial que s’aprova i l’import de la pensió alimentària i l’allotjament.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 22 d’octubre del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de temporada d’hivern 2014-2015 en el sector de les agències de viatges, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.