Carregant...
 


Decret


El dia 22 d’octubre del 2014, el Govern va aprovar el Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2014-2015 en el sector hoteler. Aquest Reglament preveu que es puguin lliurar 1710 autoritzacions d’immigració temporals i 20 autoritzacions de treball temporal de fronterer, que representen el nombre global de 1730. Dins el nombre global esmentat, es poden concedir un nombre màxim de 534 autoritzacions a nacionals d’estats que no siguin membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, i, dins d’aquestes 534 autoritzacions, se’n poden concedir un nombre màxim de 99 per als restaurants i els bars d’estacions d’esquí a nacionals d’estats que no hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra, o que no siguin membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu.

Fins al dia 24 de desembre d’enguany, malgrat que encara no ha finalitzat el període establert reglamentàriament per presentar les sol·licituds corresponents en el marc de la quota especial fixada per al sector hoteler, el Servei d’Immigració ha rebut un nombre de sol·licituds que va més enllà de les previsions fetes. Per aquest motiu, ja s’ha lliurat amb escreix el nombre global d’autoritzacions establertes inicialment, en haver fet ús de l’ampliació d’aquest nombre global de fins al 10%, d’acord amb l’habilitació que es conté en el Reglament aprovat el 22 d’octubre del 2014.

Les consultes efectuades prop dels sectors productius interessats confirmen que existeix una demanda conjuntural i sobrevinguda que obeeix a una reactivació del sector hoteler durant la temporada d’hivern que tot just s’acaba d’iniciar, i també a l’obertura recent de nous establiments.

Per tant, és necessari respondre a aquesta demanda de manera immediata i fer possible que les sol·licituds per obtenir autoritzacions temporals i temporals de fronterer en el sector hoteler puguin continuar sent ateses degudament, a fi de facilitar la bona marxa d’aquest sector durant els propers mesos. A més, cal tenir en compte que el Govern, d’acord amb l’apartat 3 de l’article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, que obliga a donar prioritat en l’accés al mercat de treball als nacionals i residents, ha pres en consideració les darreres dades de què disposa el Servei d’Ocupació. En aquest sentit, en ressurt que amb les persones que hi són inscrites a hores d’ara, és a dir les persones que cerquen feina i les persones que pretenen una millora en l’ocupació laboral, no es poden satisfer totes les necessitats que requereix el sector hoteler durant la campanya hivernal.

Així, a l’empara del que estableix l’apartat 7 de l’article 23 de norma immigratòria, escau promoure una ampliació de la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2014-2015 en el sector hoteler, que es va aprovar inicialment mitjançant el Reglament del 22 d’octubre del 2014.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 24 de desembre del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament d’ampliació de la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2014-2015 en el sector hoteler, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.