Carregant...
 

Reglament regulador de les funcions, l’estructura i l’organització del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (Text refós per LesLleis.com)

La disposició derogatòria de la Llei 7/2017, del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments deroga aquest reglament a excepció dels preceptes següents, que es mantenen en vigor fins que el Govern hagi aprovat les normes reglamentàries que desenvolupin la Llei 7/2017 en les matèries regulades per aquest reglament.


Capítol cinquè. Retribució. Jornada i horari. Vacances i permisos. Situacions administratives

Article 28. Jornada i horari de treball

2. Els torns de treball i les guàrdies operatives també els determinen el director o el director adjunt del Cos per mitjà d’instruccions o circulars, tenint en compte les necessitats del servei, l’optimització dels recursos humans i tècnics, i la salut laboral dels membres del Cos. Aquests torns de treball i guàrdies poden ser de:

a) Entre quatre i vuit hores, durant les quals es duen a terme les accions formatives internes i la formació exterior, els entrenaments mensuals i programats dels grups especials, i la gestió administrativa de les unitats i les seccions o els grups.
b) Vuit o dotze hores, durant les quals es realitzen les guàrdies operatives del Grup de Rescat de Muntanya.
c) Vint-i-quatre hores, durant les quals es realitzen les altres guàrdies operatives.


3. Les guàrdies operatives no poden excedir de vint-i-quatre hores, llevat del supòsits establerts a l’apartat 5 d’aquest article.
LesLleis.com

4. El nombre de guàrdies operatives anyals que du a terme cada membre del Cos es calcula en base al nombre total d’hores anyals de treball que estableix el Govern, de les necessitats i obligacions associades eventualment a la gestió de les àrees, les unitats i les seccions o els grups, i de les necessitats i obligacions en matèria de formació. Aquest nombre de guàrdies operatives pot oscil·lar entre cinquanta i setanta-cinc guàrdies anyals.

5. La planificació de les guàrdies operatives anyals es fa pública de forma provisional a principis de cada any, i pot ser modificada tantes vegades com calgui per necessitats del servei. Qualsevol modificació de la planificació ha ser comunicada als membres del Cos amb la màxima antelació possible.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.